Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do zbycia, w drodze  bezprzetargowej  następujące nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza, że z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do zbycia, w drodze  bezprzetargowej  następujące nieruchomości

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 258/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 06.10.2022 r.

Znak sprawy: NZP.6840.52.2022.MD

Znak sprawy: NZP.6840.53.2022.MD

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami   (t.j .Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm.),     

     Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia ogłasza, co następuje:

z gminnego zasobu nieruchomości przeznaczone zostały do zbycia, w drodze  bezprzetargowej  następujące nieruchomości:

L.p.Nr księgi wieczystejOznaczenie działki wg danych z ewidencji gruntówPow. działki  w m2Opis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i sposób jej zagospodarowaniaCena  nieruchomości (w zł netto)
1JG1Z/00015717/8działka nr 965/15 AM 2 obr. 022503_5.0011,
Działoszyn, gmina Bogatynia, 
598  Działka położona w Działoszynie o kształcie nieregularnego, rozczłonkowanego wielokąta.  Od strony północno-zachodniej wąskim odcinkiem działka graniczy z pasem drogowym lokalnej  ulicy nieutwardzonej, od strony północnej z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym, z pozostałych stron  z działkami niezabudowanymi.  Działka położona jest w terenie o lekkim nachyleniu – spadek w kierunku południowym. Działka fragmentarycznie ogrodzona, na niewielkim fragmencie  utwardzona starym  utwardzeniem betonowym, poza tym porośnięta trawą. W bezpośrednim zasięgu działki znajduje się sieć energetyczna i wodociągowa. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- gminna droga nieutwardzona. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie  art. 37 ust.2  pkt 6 ustawy  o gospodarce nieruchomościami.Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MR5.1 tereny funkcji mieszanej-mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy  oraz Kpj tereny dróg (ulic) pieszo-jezdnych (minimalny fragment działki). 8 000,00 zł
2JG1Z/00015717/8działka nr 965/16 AM 2 obr. 022503_5.0011,
Działoszyn, gmina Bogatynia, 
379  Działka położona w Działoszynie o kształcie nieregularnego, wydłużonego wielokąta. Od strony południowej wąskim odcinkiem graniczy z pasem drogowym lokalnej ulicy nieutwardzonej, od strony północnej i wschodniej z działkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, od wschodniej z działką niezabudowaną. Działka położona jest w terenie o lekkim nachyleniu – spadek w kierunku południowym. Działka fragmentarycznie ogrodzona, na działce posadowiony jest garaż blaszany z betonowym podjazdem (nie wchodzi w zakres wyceny).  W bezpośrednim zasięgu działki znajduje się sieć energetyczna i wodociągowa. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie  art. 37 ust.2 pkt  6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest symbolem MR5.1 tereny funkcji mieszanej-mieszkaniowej oraz usługowo produkcyjnej o rozproszonych układach zabudowy  6 600,00 zł

Termin składania wniosków przez osoby, którym na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości, upływa w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.

Wykaz wywieszono na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Bogatyni przy ul. Daszyńskiego 1 oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl. Informację o zamieszczeniu wykazu podano do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na portalu www.infopublikator.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie