Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

27/2023

z dnia

27.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Końskie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Końskie

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

K O Ń S K I E

26-200 Końskie, ul. Partyzantów 1,   tel. ( 41 ) 372 32 49,  fax  ( 41 )  372 29 55

e-mail: sekretariat@umkonskie.pl; www.umkonskie.pl

Znak: GN.6840.20.2021.IG                                                                 Końskie, dn. 05.09.2022 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Końskie działając na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Końskich Nr XII/67/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Końskie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny położony w Końskich przy ulicy Piłsudskiego 44 oznaczony literą H.

Forma zbycia nieruchomości – zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Cena nieruchomości wynosi  – 96.200,00 złotych w tym:

Wartość lokalu mieszkalnego – 70.600,00 złotych

Wartość udziału w prawie własności działki gruntu – 25.600,00 złotych

Wadium wynosi – 9.000,00 złotych.

Cena jest zwolniona z podatku VAT, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów  i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2022 poz. 931 ze zm.).

Opis nieruchomości:  lokal mieszkalny oznaczony literą H o powierzchni użytkowej 64,30 m², położony jest na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Piłsudskiego 44.  Lokal składa się  z dwóch pokoi i kuchni. Wysokość wewnętrzna pomieszczeń wynosi 3,30 m. Położenie lokalu w budynku północno-południowe, dwustronne, pomieszczenia przechodnie. Mieszkanie wyposażone jest jedynie w energię elektryczną, jest zdewastowane i kwalifikuje się do kapitalnego remontu. Do lokalu przynależy pomieszczenie pomocnicze – komórka nr 5 o powierzchni użytkowej 9,98 m² usytuowana w parterowym budynku gospodarczym. Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy w Końskich Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KI1K/00052797/8.  

Z własnością lokalu związany jest udział do 7428/60103 części w częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie własności działki nr 4311/4 o powierzchni 0,1578 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KI1K/00000049/1.

Uzbrojenie – teren wyposażony jest w energię elektryczną, wodociąg, kanalizację, gaz i linię telefoniczną.

Według ewidencji gruntów działka stanowi użytek B – tereny mieszkaniowe.

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obejmującym fragment terenu miasta Końskie w granicach ulic: Kazanowskiej, Krakowskiej, Gimnazjalnej, Kpt. Stoińskiego oraz Marszałka Piłsudskiego zatwierdzonym Uchwałą Nr IX/71/2015 Rady Miejskiej w Końskich z dnia 29 maja 2015 roku przedmiotowa działka, położona jest w strefie gruntów oznaczonych symbolem 5MW/U tj. na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami.

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż w/w lokalu mieszkalnego odbędzie się dnia 12 października 2022 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Końskich, przy ul. Partyzantów 1, pokój nr 18

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

  1. wpłacenie wadium, wpłaty wadium należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Końskie nr 40 1240 4416 1111 0000 4953 6333 do dnia 6 października 2022 roku, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto urzędu. Wadium ma być wniesione w pieniądzu (PLN),
  2. okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które ewentualnie zostanie zwrócone wadium,
  3. okazanie dowodu tożsamości przez uczestnika przetargu, a w przypadku:
  4. podmiotów innych niż osoby fizyczne – konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego wypisu z właściwego dla danego podmiotu rejestru oraz aktualnego dokumentu,  z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  5. w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków – przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,
  6. w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest okazanie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego.

2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić  mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

3. Wpłacone wadium podlega:

  1. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wylicytowania nieruchomości,
  2. przepadkowi w razie, gdy uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu,
  3. zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

5. Kandydat na nabywcę obowiązany jest uiścić wylicytowaną kwotę na konto Urzędu Miasta i Gminy w Końskich nr 07 1240 5006 1111 0010 1843 0049 do dnia zawarcia umowy kupna – sprzedaży.

6. Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic nieruchomości – okazanie odbywa się na wniosek i koszt nabywcy nieruchomości. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości w całości obciążają kupującego.

7. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży zostaną podane osobie ustalonej jako nabywca nieruchomości w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

8. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

9. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy.

10. Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy w Końskich.

11. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Burmistrz Miasta i Gminy Końskie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając ten fakt niezwłocznie do publicznej wiadomości.

12. Organizator przetargu nie zwraca kosztów poniesionych przez uczestników w związku  z uczestnictwem w przetargu.

Szczegółowe informacje o nieruchomości i warunkach przetargu można uzyskać   w Urzędzie Miasta i Gminy w Końskich – Wydział Gospodarki Nieruchomościami, skrzydło zachodnie pokój nr 4, tel. 41 372-32-49 wew. 204.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.