Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chomentów Szczygieł

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza  I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Chomentów Szczygieł

Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew

ogłasza:

 I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 1. Nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 2
  o pow. 300m2, położonej w miejscowości Chomentów Szczygieł

Cena wywoławcza: 9 000 zł

 1. Nieruchomość zlokalizowana w miejscowości Chomentów Szczygieł, położona przy utwardzonej drodze o nawierzchni bitumicznej.
  • Teren płaski, kształt nieruchomości to wielokąt o szerokości 17m i długości od strony zachodniej ok 19m i od strony wschodniej ok 28m.
  • Nieruchomość w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skaryszew wskazana jest pod tereny  mieszkaniowo-usługowe i zabudowy zagrodowej.
  • Dostęp do sieci elektro – energetycznej i wodociągowej w odległości ok 90m.
  • Sąsiedztwo stanowią działki rolne oraz  działki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną.
  •      KW nr RA1R/00156328/7.
 1. Sprzedaż w/w nieruchomości następuje na podstawie przepisów Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2021r. poz. 1899, 815, z 2022r. poz. 1846)
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 1.12.2022r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skaryszewie, pokój Nr 19, zgodnie z poniższym wykazem:


Lp.
Oznaczenie nieruchomościPołożenieCena wywoławcza nettoWysokość wadiumTermin
i godzina przetargu
12Chomentów Szczygieł9 000 zł900zł1.12.2022r.
– godz. 9.00
 1. Wadium należy wpłacać na konto Gminy w Skaryszewie BS Skaryszew Nr rachunku 86 9150 0009 0011 0839 2000 0010, z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 25.11.2022r. środki pieniężne znalazły się na w/w rachunku bankowym.
 2. Warunkiem udziału w przetargach będzie okazanie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu:
  • dowodu wniesienia wadium, w przypadku małżeństwa ze wskazaniem na dowodzie wpłaty obojga małżonków, wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone
  w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu,
  • dowodu tożsamości,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożenie aktualnego wypisu
  z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika, oprócz aktualnego wypisu, przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego,
  • w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu, dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, którzy wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. W przypadku nie wygrania przetargu zwrot wadium nastąpi na wskazane przez uczestnika konto nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.
 4. Osoba ustalona na nabywcę nieruchomości zobowiązana jest do wpłaty pozostałej kwoty ceny nabycia nieruchomości na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Skaryszew, przed podpisaniem umowy sprzedaży.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości zostanie określony przez strony zgodnie z przepisami prawa w tym przedmiocie. Koszty zawarcia aktu notarialnego ponosi nabywca.
 6. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
 7. Zastrzega się prawo odwołania przetargu w przypadku wystąpienia uzasadnionych przyczyn, informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia
  o przetargu.
 8. Przystąpienie do przetargu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego (RODO)1.
 9. Bliższych informacji udziela się w pokoju Nr 40 Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie,
  telefon: 48 610 30 89 wew. 142.

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – 4.5.2016 L 119/1.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.