Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

109/2024

z dnia

18.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7156
/
/
Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Towarowej,  w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Towarowej,  w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

WGN.6840.35.2022                                                   Kościerzyna, 05 września 2022 r.

 

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ul. Towarowej,  w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 14 października 2022 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9 A, w sali obrad Rady Miasta Kościerzyna.

2. Wadium w wysokości podanej w ogłoszeniu, należy wpłacić w pieniądzu (podając na dowodzie wpłaty nr działek) na konto Urzędu Miasta Kościerzyna urządzone w Banku Spółdzielczym w Kościerzynie, nr 56 8328 0007 2001 0008 0884 0026, najpóźniej w dniu 7 października 2022 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Miejskiej Kościerzyna.

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym uczestnikom zwrócone w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

5. Po wygranym przetargu nabywca zobowiązany jest dokonać uzupełnienia wpłaty do 100 % wylicytowanej ceny gruntu, która winna wpłynąć na konto Gminy Miejskiej Kościerzyna wskazane w protokole przetargu, najpóźniej dzień przed zawarciem umowy przenoszącej prawo własności sporządzonej w formie aktu notarialnego. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w formie aktu notarialnego w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina Miejska Kościerzyna może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

6. W działkach gruntu nr 1051, 1052 i 1053 znajduje się czynny system melioracyjny odwadniający przedmiotowe działki oraz tereny przyległe, który łączy zbiorniki wodne pomiędzy ul. Towarową i ul. Wita Stwosza, który podlega zachowaniu. Jego przebudowa wyłącznie po uzyskaniu zgody tut. Urzędu, może być realizowana na koszt nabywcy działki.

7. W działce gruntu nr 1055 znajduje się sieć telekomunikacyjna. Jej przebudowa wyłącznie po uzyskaniu zgody ze Spółki ORANGE POLSKA S.A 02-326 Warszawa, Al. Jerozolimskie 160.

8. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.

9. Oferenci zagraniczni mogą uczestniczyć w przetargu na warunkach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2278).

10. Dodatkowych informacji o nieruchomościach można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Kościerzyna ul. 3 Maja 9 A (pokój nr 41), telefonicznie pod nr 58 680 23 37, 58680 23 25 lub wgn@koscierzyna.gda.pl w godzinach pracy urzędu.

BURMISTRZ MIASTA
Michał Majewski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 599/24 Burmistrza Knyszyna z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości Gminy Knyszyn przeznaczonych do zawarcia umowy dzierżawy na okres 1 roku

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy o łącznej powierzchni 0,4126 ha, złożonych z niezabudowanych działek o numerach ewidencyjnych:  4228/6 o pow. 0,1533 ha, 4228/9  o pow. 0,1165 ha, 4228/12 o pow. 0,1428 ha   nr KW KR1W/00092115/0

Wójt Gminy Wieprz podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości z zasobu Gminy Wieprz przeznaczonych do dzierżawy

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO