Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka nr 314/2 o pow. 241 m2

Pasym, dnia 27.01.2023 r.

BURMISTRZ  MIASTA  PASYM

ogłasza I przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż działki gruntu oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu nr  4 miasta Pasym jako działka:

  • nr 314/2 o pow. 241 m2   –  cena wywoławcza netto wynosi  13 350,00 zł,

Sprzedaż działki jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona    do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy w Szczytnie dla ww. działek prowadzi księgę wieczystą KW Nr  OL1S/00030263/6.

Działka gruntu położona w Pasymiu przy ul. Dworcowej w niewielkiej odległości od centrum miasta, przedszkola, w sąsiedztwie zabudowy usługowej. Teren płaski, w czasie dużych opadów podmokły. Wzdłuż granicy wschodniej działki przebiega rów melioracyjny. Nieruchomość wg ewidencji gruntów sklasyfikowana jako B i W. Budynek gospodarczy uwidoczniony w ewidencji gruntów nie istnieje, został rozebrany. Brak aktualizacji geodezyjnej działki. W rogu działki przy granicy z działkami nr 314/1 i 315 przebiega napowietrzna linia energetyczna. Działka bez dostępu do drogi publicznej.

               Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r. poz. 2565, przedmiotowa działka położona jest na obszarze zabudowy usługowej.               

               Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

               Przetarg jest ograniczony z uwagi na to, iż działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.

Z uwagi na powyższe nie może być zagospodarowana jako odrębna nieruchomości, mogą natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. W związku z tym została wybrana forma przetargu ograniczonego do właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Przetarg  na sprzedaż ww. działki odbędzie się dnia 28.02.2023 r. w pokoju nr 7

Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu o godz. 10:30.

W przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające tytuł prawny do działek sąsiednich oznaczonych nr geodezyjnym: 314/1, 315, obr. geod. nr 4 miasta Pasym  i przylegających do działki będącej przedmiotem przetargu, którzy zgłoszą uczestnictwo w przetargu oraz wpłacą wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym  Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 22.02.2023 r.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny złożyć do dnia 22.02.2023 r. do godziny 1530   w sekretariacie Urzędu pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie tytułu prawnego do działki przyległej, wpłaty wadium i oświadczeniem    o zapoznaniu się z warunkami przetargu ograniczonego.

Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu będzie wywieszona w dniu 24.02.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Pasym (na parterze).

Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 22.02.2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu,  że warunek wpłaty wadium  nie został spełniony.

Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:

  • dowód wniesienia wadium,
  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i niewniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej  a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka  w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym,  pok. nr 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.  Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego  i utratę wpłaconego wadium. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę zakwalifikowanych oferentów, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14,  tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34.                                                                 

Ogłoszenie o przetargu podlega publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Pasym pod adresem www.pasym.pl i Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pasym.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pasym ( na parterze), a także doręczone pocztą właścicielom działek przyległych.

Działka do sprzedaży oznaczona jest krzyżykiem

Burmistrz Miasta Pasym

                                                                                                                                                      /-/ Cezary Łachmański 

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z