Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

159/2023

z dnia

08.06.2023

Ogłoszeń w bazie:

3435
/
/
Burmistrz Miasta Pasym ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  położonej w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej, przy ul. Kalinowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza II nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  położonej w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej, przy ul. Kalinowej

                                                                                                                      Pasym, dnia 23.03.2023 r.

      BURMISTRZ  MIASTA  PASYM     

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

na sprzedaż nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,  położonej w Pasymiu w pobliżu ul. Polnej, przy ul. Kalinowej, oznaczonej  w ewidencji gruntów obrębu nr 3 miasta Pasym jako:

–  działki nr 74/34 i 74/33 o łącznej pow. 2 994 m2 -cena wywoławcza netto wynosi 149 700,00 zł

Sprzedaż nieruchomości objęta jest podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Szczytnie dla ww. nieruchomości prowadzi księgę wieczystą  KW Nr OL1S/00030262/9. Nieruchomość położona w odległości około 2 km                            od centrum miasta w osiedlu projektowanej zabudowy mieszkaniowej. Dojazd do centrum dogodny jedną z głównych ulic miasta. Teren z niewielkim spadkiem w kierunku zachód-wschód (praktycznie pagórek), zachwaszczony, niezagospodarowany.  W zasięgu sieć energetyczna i sieć wodociągowa.

  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXIII/181/2021 z dnia 25 lutego 2021 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego dn. 21 kwietnia 2021 r., poz. 1412, działka nr 74/34 położona jest na obszarze zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Dostęp do drogi przez działkę nr 74/33.
  • Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2013 r., poz. 2565, działka   nr 74/33 stanowi ścieżkę pieszo-rowerową.

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie jest przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu 28.02.2023 r.

Przetarg  na sprzedaż ww. działki odbędzie się dnia 27.04.2023 r. w pokoju nr 7

Urzędu Miasta i Gminy Pasym o godz. 10:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium  w wysokości 10% ceny wywoławczej netto w gotówce na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym  w Banku Spółdzielczym  Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003   w terminie do dnia 21.04.2023 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 21.04.2023 r.  – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

              Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:dowód wniesienia wadium,

  • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i nieniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
  • oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
  • w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
  • w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej  – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu, sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku  pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające  do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
  • w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka  w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8,                     12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu. Wpłacone wadium zostanie zwrócone osobom, które przegrały przetarg lub do niego nie przystąpiły niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14, tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34, e-mail: nieruchomosci@pasym.pl

Na mapie nieruchomość oznaczona krzyżykami

 Burmistrz Miasta Pasym    
/-/ Cezary Łachmański  

…………………………, dnia………………………………..
…………………………………………………………………………..
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
………………………………………………………………………….
ZAMIESZKAŁY (-A)
…………………………………………………………………………..
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ
…………………………………………………………………………..
NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr………..………., obr. geod………………………………, gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
…………………………………………..
podpis

…………………………, dnia………………………………..
…………………………………………………………………………..
IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO
………………………………………………………………………….
ZAMIESZKAŁY (-A)
…………………………………………………………………………..
LEGITYMUJĄCY (-A) SIĘ
…………………………………………………………………………..
NUMER PESEL

OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami przetargu ogłoszonego na dzień …………………… przez Burmistrza Miasta Pasym na sprzedaż nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr ……………………………., obr. geod……………………………., gm. Pasym i nie wnoszę z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.
…………………………………………..
podpis                                              

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 51/2023 Wójta Gminy Przywidz w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – Michalin

Wójt Gminy Suchy Las zawiadamia, że wywieszony został wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Obwieszczenie Starosty Włodawskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wójt Gminy Komańcza informuje, że został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.