Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Miasta Pasym ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Michała Kajki i ul. Michała Zientary

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Pasym ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Michała Kajki i ul. Michała Zientary

Pasym, dnia 12.01.2023 r.

BURMISTRZ MIASTA PASYM
ogłasza III nieograniczony przetarg ustny
na sprzedaż działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonych w Pasymiu przy ul. Michała Kajki i ul. Michała Zientary, oznaczonych w ewidencji gruntów obrębu nr 1 i nr 3 miasta Pasym jako działki:

- nr 271/62 i 387/18  o łącznej  pow. 1233 m2  - cena wywoławcza wynosi   55 500,00 zł,
- nr 387/14  o pow.  1821 m2  - cena wywoławcza wynosi  81 950,00 zł.

Sprzedaż działek jest objęta podatkiem VAT w wysokości 23%. Należna kwota podatku zostanie doliczona  do ceny nieruchomości wylicytowanej w przetargu.

Dla nieruchomości urządzone są w Sądzie Rejonowym w Szczytnie księgi wieczyste KW Nr OL1S/00024863/7 i OL1S/00030313/2. Działki położone są w odległości około 0,8 km od centrum miasta w osiedlu zabudowy mieszkalnej w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Pasymiu. Teren uzbrojony w sieć wodno-kanalizacyjną. Dojazd do centrum dogodny jedną z głównych ulic miasta. Nieruchomości niezagospodarowane. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Pasymiu Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 sierpnia 2013 r., poz. 2565, przedmiotowe działki położone są na obszarze przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz nie są przedmiotem zobowiązań i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Nad działkami nr 271/62, 387/18 i 387/14 przebiega napowietrzna linia energetyczna SN. Ponadto przez działki nr 271/62 i 387/18 przebiega sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Kandydat na nabywcę nieruchomości zobowiązany będzie do wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieokreślony na działce polegającej na każdorazowym udostępnieniu działki w celu przeprowadzenia konserwacji, remontów, usuwania awarii, wymiany, modernizacji i innych czynności eksploatacyjnych na rzecz gminy Pasym. Służebność zostanie wpisana w Księdze Wieczystej. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 05.09.2022 r. Drugi przetarg odbył się w dniu 30.11.2022 r.

Przetargi na sprzedaż ww. działek odbędą się dnia 14.02.2023 r. w pokoju nr 7 Urzędu Miasta i Gminy Pasym wg. kolejności w ogłoszeniu począwszy od godz. 9:00.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i inne podmioty które wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10% ceny wywoławczej netto na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Pasym w Banku Spółdzielczym Szczytno Oddział Pasym nr 32 8838 1060 2009 0600 0101 0003 w terminie do dnia 08.02.2023 r. z oznaczeniem numeru działki. Wadium powinno być wniesione z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Miasta Pasym najpóźniej 08.02.2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
Uczestnicy przetargu winni przedłożyć komisji przetargowej:
– dowód wniesienia wadium,
– oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym, formalno-prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości przedmiotu przetargu i niewniesieniu z tego tytułu żadnych zastrzeżeń,
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń
– w przypadku osób fizycznych – dokument tożsamości (dowód tożsamości lub paszport), a w przypadku reprezentowania innej osoby dodatkowo pełnomocnictwo,
– w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – odpis z KRS (w przypadku podmiotu niewpisanego do KRS aktualny dokument potwierdzający status tego podmiotu , sporządzony nie wcześniej niż miesiąc przed przetargiem) i dokument tożsamości osób reprezentujących podmiot a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
– w przypadku wspólników spółki cywilnej – dokumenty tożsamości wspólników, umowę spółki cywilnej, a w przypadku pełnomocników – dokument tożsamości i pełnomocnictwa upoważniające do reprezentacji podmiotu,
– w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, w przypadku udziału w przetargu jednego z małżonków, zobowiązane są do przedłożenia pełnomocnictwa udzielonego przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy prze drugiego małżonka. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

Wzory ww. oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu, ul. Rynek 8, 12-130 Pasym, pok. 14 w godzinach pracy Urzędu oraz poniżej ogłoszenia o przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.  Cena osiągnięta w przetargu, po zaliczeniu wadium, płatna będzie jednorazowo najpóźniej do dnia zawarcia umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pasym. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży  w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wydanie nieruchomości nastąpi wraz z podpisaniem aktu notarialnego. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Osoba ustalona na nabywcę, ponosi koszty notarialne i sądowe związane ze spisaniem umowy notarialnej. Uchylenie się ustalonego w przetargu nabywcy  od zawarcia umowy notarialnej, spowoduje odstąpienie sprzedającego i utratę wpłaconego wadium.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden z nich zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej przynajmniej o jedno postąpienie. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,   z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.  Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończeniu przetargu.
Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Miasta Pasym pokój nr 14,tel. (0-89) 621-20-11 wew. 34, e-mail: nieruchomosci@pasym.pl.   
 
Działki do sprzedaży oznaczone są krzyżykiem                                                                                                                                                  
                                                                                                                                    
 
Burmistrz Miasta Pasym

Cezary Łachmański

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.