Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony

BURMISTRZ  MIASTA  WAŁCZ

OGŁASZA PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ

 1. Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony w stosunku do właścicieli oraz użytkowników wieczystych działek nr 2185, 2186 i 2212 na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki o nr geodezyjnym 2201, położonej w Wałczu przy ul. Chrząstkowo, o powierzchni 483 m2, opisanej w księdze wieczystej KO1W/00037897/6 Sądu Rejonowego w Wałczu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przeznaczenie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz” – M – tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość z obciążeniami – w dziale III księgi wieczystej wpisana służebność przesyłu nieodpłatna i nieograniczona czasowo na działce nr 2201 dla kolektora sanitarnego. Dział IV księgi wieczystej brak wpisów. Klasyfikacja gruntu RVI. Przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna. Pierwszy przetarg odbył się 16 września 2022 r.
 2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 24 800,00 zł netto (obniżona o 20 %);
 3. Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości  2500,00 zł w kasie Urzędu Miasta Wałcz lubna konto Gminy Miejskiej Wałcz nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub na koncie Gminy najpóźniej dnia 17 listopada 2022 r.
 4. Postąpienie nie może być niższe niż 250 zł (nie  mniej niż 1% cenywywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uwaga: w przetargu mogą brać udział właściciele oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości oznaczonych nr geod. 2185, 2186 i 2212, którzy złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniem, że są właścicielami lub użytkownikami wieczystymi ww. nieruchomości w Urzędzie Miasta Wałcz, najpóźniej dnia 17 listopada 2022 r.

Potwierdzeniem zgodności złożonego oświadczenia będzie zapis w ewidencji gruntów i księdze wieczystej.

Do udziału w przetargu ograniczonego będą zakwalifikowane osoby, które złożą w wyznaczonym terminie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniem, oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie – najpóźniej dnia 17 listopada2022 r.

Na tej podstawie komisja przetargowa sporządzi wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz, na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 • Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony w stosunku do właścicieli działek nr 2187 i 2213 na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki o nr geodezyjnym 2202, położonej w Wałczu przy ul. Chrząstkowo, o powierzchni 488 m2, opisanej w księdze wieczystej KO1W/00037897/6 Sądu Rejonowego w Wałczu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przeznaczenie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz” – M – tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość z obciążeniami – w dziale III księgi wieczystej wpisana służebność przesyłu nieodpłatna i nieograniczona czasowo na działce nr 2201 dla kolektora sanitarnego. Dział IV księgi wieczystej brak wpisów. Klasyfikacja gruntu RVI. Przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna. Pierwszy przetarg odbył się 16 września 2022 r.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26 400,00 zł netto (obniżona o 20 %);
 • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości
  2700,00 zł
  w kasie Urzędu Miasta Wałcz lubna konto Gminy Miejskiej Wałcz nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub na koncie Gminy najpóźniej dnia 17 listopada 2022 r.
 • Postąpienie nie może być niższe niż 270 zł (nie mniej niż 1% cenywywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uwaga: w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości oznaczonych nr geod. 2187 i 2213, którzy złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniem, że są właścicielami ww. nieruchomości w Urzędzie Miasta Wałcz, najpóźniej dnia 17 listopada 2022 r.

Potwierdzeniem zgodności złożonego oświadczenia będzie zapis w ewidencji gruntów i księdze wieczystej.

Do udziału w przetargu ograniczonego będą zakwalifikowane osoby, które złożą w wyznaczonym terminie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniem, oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie- najpóźniej dnia 17 listopada2022 r.

Na tej podstawie komisja przetargowa sporządzi wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz, na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

 • Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza drugi ustny przetarg ograniczony w stosunku do właścicieli działek nr 2188, 2189 i 2214 na sprzedaż nieruchomości gruntowej – działki o nr geodezyjnym 2203, położonej w Wałczu przy ul. Chrząstkowo, o powierzchni 494 m2, opisanej w księdze wieczystej KO1W/00037897/6 Sądu Rejonowego w Wałczu. Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej. Przeznaczenie w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz” – M – tereny zabudowy mieszkaniowej. Nieruchomość z obciążeniami – w dziale III księgi wieczystej wpisana służebność przesyłu nieodpłatna i nieograniczona czasowo na działce nr 2201 dla kolektora sanitarnego. Dział IV księgi wieczystej brak wpisów. Klasyfikacja gruntu RVI. Przez działkę przebiega sieć telekomunikacyjna. Pierwszy przetarg odbył się 16 września 2022 r.
 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 26 400,00 zł netto (obniżona o 20 %);
 • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu muszą wpłacić wadium w wysokości  2800,00  zł w kasie Urzędu Miasta Wałcz lubna konto Gminy Miejskiej Wałcz nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się w kasie lub na koncie Gminy najpóźniej dnia 17 listopada 2022 r.
 • Postąpienie nie może być niższe niż 270 zł (nie mniej niż 1% cenywywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości nie zawiera podatku VAT. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Uwaga: w przetargu mogą brać udział właściciele nieruchomości oznaczonych nr geod. 2188, 2189
i 2214, którzy złożą pisemne zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniem, że są właścicielami ww. nieruchomości w Urzędzie Miasta Wałcz, najpóźniej dnia 17 listopada 2022 r.

Potwierdzeniem zgodności złożonego oświadczenia będzie zapis w ewidencji gruntów i księdze wieczystej.

Do udziału w przetargu ograniczonego będą zakwalifikowane osoby, które złożą w wyznaczonym terminie zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym wraz z oświadczeniem, oraz wniosą wadium w wyznaczonym terminie- najpóźniej dnia 17 listopada 2022 r.

Na tej podstawie komisja przetargowa sporządzi wykaz osób zakwalifikowanych do przetargu i wywiesi go na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz, na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Dla nieruchomości brak jest badań geologicznych – brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych
i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geologiczne we własnym zakresie i na własny koszt (za zgodą właściciela).

Przetargi odbędą się w dniu 24 listopada 2022 r. w Urzędzie Miasta Wałcz

Pl. Wolności 1 w Sali nr 109 o godzinie:

 poz. 1 – 10:30, poz. 2 – 11:00, poz. 3 – 11:30.

Ważne informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu:

 • W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne i fizyczne. Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wspólnicy spółek cywilnych – umowę spółki, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań, osoby prawne – aktualny odpis
  (z ostatnich 3 miesięcy) z KRS i aktualną listę wspólników, z których winna wynikać struktura kapitału, sposobu reprezentowania spółki i zakres umocowania pełnomocnika, pełnomocnictwo, oświadczenie pisemne iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu, dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
 • W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany ww. ustawą jest do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli przetarg wygra, winien je przedłożyć przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w odpowiednim terminie podanym wyżej.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną okazanie
   notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania podczas całego postępowania  przetargowego.
 • Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
 • Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
 • Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej, 
 • Koszty zawarcia umowy notarialnej, odtworzenie punktów granicznych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca.
 • Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt i staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 • Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej.
 • Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny zapoznać się z możliwością zabudowy
  i zagospodarowania nieruchomości w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska pokój nr 203 tel. nr 067 – 258 44 71 w. 44.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój nr 114 telefonicznie nr 067 – 258 44 71 w. 55.
 • Przez nieruchomość mogą przebiegać sieci uzbrojenia podziemnego. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci. Niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania obiektu, nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Zapraszamy do udziału w przetargu.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie