Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3950/2 o pow. 0,0492 ha, obręb ewidencyjny 0001 m. Wałcz, położonej w Wałczu   ul. Bydgoska

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3950/2 o pow. 0,0492 ha, obręb ewidencyjny 0001 m. Wałcz, położonej w Wałczu   ul. Bydgoska

Gmina Miejska Wałcz

Plac Wolności 1

78-600 Wałcz

Tel. + 48 67 258 4471

BURMISTRZ  MIASTA  WAŁCZ

OGŁASZA   PRZETARG  NA  SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI  STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ GMINY  MIEJSKIEJ   WAŁCZ

 1. Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3950/2 o pow. 0,0492 ha, obręb ewidencyjny 0001 m. Wałcz, położonej w Wałczu   ul. Bydgoska, opisanej w księdze wieczystej KO1W/00010025/8 Sądu Rejonowego w Wałczu.

W dziale III i IV Księgi wieczystej nr KO1W/00010025/8 brak wpisów. Dział I – SP księgi wieczystej nr KO1W/00010025/8 zawiera wpis: „bezpłatna i nieograniczona czasowo służebność przejścia i przejazdu, polegająca na korzystaniu z istniejącego wjazdu na ulicę Bydgoską na rzecz każdoczesnego właściciela bądź użytkownika działki gruntu numer 3950/2 obciążająca działkę gruntu numerem 3950/1, objętą księgą wieczystą kw nr 38193”.

Teren działki zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcz znajduje się na terenie oznaczonym jako MU – teren zabudowy mieszkalno-usługowej, obszar przestrzeni publicznej, strefa A – ochrony konserwatorskiej. Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na działce istnieje możliwość realizacji zabudowy mieszkalnej lub usługowej po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy. Bezpośrednie sąsiedztwo – tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami, tereny zielone i usługowe a także jezioro Zamkowe.

Istnieje możliwość podłączenia się do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazowej po uzyskaniu uzgodnień z gestorem sieci. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej do przebudowy przez nowego właściciela działki (nabywcę). Nieruchomość ze spadkiem terenu w kierunku jeziora Zamkowego. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do jeziora.  Klasyfikacja gruntu – 3950/2 – Bp.

 • Cena wywoławcza wynosi 350.000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
 • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 35.000,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 25 listopada 2022r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
 • Postąpienie nie może być niższe niż 3500,00 zł – (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetarg odbędzie się w dniu 1 grudnia 2022r.
w sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz, Pl. Wolności 1
o godzinie  10:00.

UWAGA!

Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny nabycia działki. Wadium wniesione przez osobę przegrywającą przetarg zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu nie później jednak niż trzy dni od zakończenia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto w terminie podanym w ogłoszeniu. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione.

Ważne informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu:

 • W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne i fizyczne. Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wspólnicy spółek cywilnych – umowę spółki, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań, osoby prawne – aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy)   z KRS i aktualną listę wspólników, z których winna wynikać struktura kapitału, sposobu reprezentowania spółki i zakres umocowania pełnomocnika, pełnomocnictwo, oświadczenie iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu, dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
 • osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście   i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
 • W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
 • W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

 • spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
 • podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie  do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 • W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów  ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą jest do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli przetarg wygra, winien je przedłożyć przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium.
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w odpowiednim terminie podanym wyżej.
 • Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
 • Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 • Przy wpłacie wadium, na dowodzie wpłaty należy określić nieruchomość poprzez podanie numeru. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Miasta Wałcz. Wniesione wadium przez uczestnika, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej.
 • Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi  się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 • Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
 • Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
 • Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
 • Koszty zawarcia umowy notarialnej, odtworzenie punktów granicznych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca.
 • Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym  z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt   staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 • Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej.
 • Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny zapoznać się z możliwością zabudowy    i zagospodarowania nieruchomości w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska pokój   nr 203 tel. Nr  067 – 258 44 71 w. 44.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój Nr 115 telefonicznie Nr  067 – 258 44 71 w. 30.
 • Przez nieruchomość mogą przebiegać sieci uzbrojenia podziemnego. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci. Niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania obiektu, nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych  w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym   z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Zapraszamy do udziału w przetargu

Wyrys ze studium

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.