Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wałczu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Wałczu

BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ
OGŁASZA PRZETARGI NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ

 1. Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 5661/59 pow. 0,1040 ha, obręb 0001, m. Wałcz, położonej w Wałczu wg ewidencji gruntów przy ul. Kołobrzeskiej (obecnie ul. J. Słowackiego), opisanej w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. W dziale III i IV Księgi wieczystej brak wpisów. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską w mieście Wałcz Uchwała Rady Miasta w Wałczu Nr IV/sXLII/340/06 z dnia 17.10.2006r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony jako 10MN2. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym na terenie działki można realizować budynek mieszkalny i gospodarczo-garażowy jako zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza. Budynek mieszkalny o wysokości do 2 kondygnacji naziemnych do 10m, z dachem dwu lub wielospadowym o kącie pochylenia połaci od 30-45° i szerokości elewacji frontowej do 18m; poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 1,20 m nad poziomem terenu. Budynek gospodarczo-garażowy o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej z dachem min. dwuspadowym, symetrycznym o kącie pochylenia połaci dachowych od 20-30° o pow. zabudowy do 80 m2. Maksymalna pow. zabudowy nie więcej niż 35% pow. działki, pow. biologicznie czynna (zieleń) winna stanowić 20 % pow. działki. Klasyfikacja gruntu – 5661/59 – RIVa.
  Cena wywoławcza wynosi 85.000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 8.500,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 16 września 2022r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
  Postąpienie nie może być niższe niż 850,00 zł – (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 2. Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym: 5661/58 o pow. 0.0837 ha i 5654/130 o pow. 0.0203 ha (o łączna pow. 0,1040 ha), obręb 0001, m. Wałcz, położonej w Wałczu wg ewidencji gruntów przy ul. Kołobrzeskiej i ul. Nowomiejskiej (obecnie ul. J. Słowackiego), opisanej w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. W dziale III i IV Księgi wieczystej brak wpisów. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską w mieście Wałcz Uchwała Rady Miasta w Wałczu Nr IV/sXLII/340/06 z dnia 17.10.2006r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony jako 10MN2. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym na terenie działki można realizować budynek mieszkalny i gospodarczo-garażowy jako zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza. Budynek mieszkalny o wysokości do 2 kondygnacji naziemnych do 10m, z dachem dwu lub wielospadowym o kącie pochylenia połaci od 30-45° i szerokości elewacji frontowej do 18m; poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 1,20 m nad poziomem terenu. Budynek gospodarczo-garażowy o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej z dachem min. dwuspadowym, symetrycznym o kącie pochylenia połaci dachowych od 20-30° o pow. zabudowy do 80 m2. Maksymalna pow. zabudowy nie więcej niż 35% pow. działki, pow. biologicznie czynna (zieleń) winna stanowić 20 % pow. działki. Klasyfikacja gruntu – 5661/58 – RIVa, RVI; 5654/130 – RVI.
  Cena wywoławcza wynosi 85.000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 8.600,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 16 września 2022r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
  • Postąpienie nie może być niższe niż 850,00 zł – (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.
 3. Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym: 5661/57 o pow. 0.0718 ha i 5654/129 o pow. 0.0291 ha (łączna pow. 0,1009 ha), położonej w Wałczu wg ewidencji gruntów przy ul. Kołobrzeskiej i ul. Nowomiejskiej (obecnie ul. J. Słowackiego)opisanej w księdze wieczystej KO1W/00033842/8 Sądu Rejonowego w Wałczu. W dziale III i IV Księgi wieczystej brak wpisów. Zgodnie z obowiązującym na tym terenie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską w mieście Wałcz Uchwała Rady Miasta w Wałczu Nr IV/sXLII/340/06 z dnia 17.10.2006r. nieruchomość przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – teren oznaczony jako 10MN2. Zgodnie z obowiązującym planem miejscowym na terenie działki można realizować budynek mieszkalny i gospodarczo-garażowy jako zabudowa wolnostojąca lub bliźniacza. Budynek mieszkalny o wysokości do 2 kondygnacji naziemnych do 10m, z dachem dwu lub wielospadowym o kącie pochylenia połaci od 30-45° i szerokości elewacji frontowej do 18m; poziom posadowienia parteru budynku mieszkalnego do 1,20 m nad poziomem terenu. Budynek gospodarczo-garażowy o wysokości 1 kondygnacji nadziemnej z dachem min. dwuspadowym, symetrycznym o kącie pochylenia połaci dachowych od 20-30° o pow. zabudowy do 80 m2. Maksymalna pow. zabudowy nie więcej niż 35% pow. działki, pow. biologicznie czynna (zieleń) winna stanowić 20 % pow. działki. Klasyfikacja gruntu – 5661/57 – RVI; 5654/129 – RVI.
  • Cena wywoławcza wynosi 83.000,00 zł netto. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT 23% zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług,
  • Osoby wyrażające chęć wzięcia udziału w przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 8.300,00 zł na konto Gminy Miejskiej Wałcz Nr 38 1240 3712 1111 0000 4363 6633 PKO S.A. I O/Wałcz. Ustalona kwota wadium musi znaleźć się na koncie Gminy najpóźniej dnia 16 września 2022r. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione,
  Postąpienie nie może być niższe niż 830,00 zł – (nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych), o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

Przetargi odbędą się w dniu 22 września 2022r.
w sali Nr 109 Urzędu Miasta Wałcz, Pl. Wolności 1
o godzinie: poz. 1 – 10:00, poz. 2 – 10:30, poz. 3 – 11:00.

UWAGA!
Wadium wniesione przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet wylicytowanej ceny nabycia działki. Wadium wniesione przez osobę przegrywającą przetarg zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu nie później jednak niż trzy dni od zakończenia przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium na konto w terminie podanym w ogłoszeniu. Wadium wniesione po terminie nie będzie uwzględnione.
Teren działek opisanych w poz. od 1 do 3.
• objęty jest „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską w mieście Wałcz”. Uchwała nr IV/sXLII/340/06 Rady Miasta w Wałczu z dnia 17 października 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy ulicami Kołobrzeską i Nowomiejską w mieście Wałcz, Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. Nr 115 poz. 2226 z 08.12.2006r. Z planem miejscowym można się zapoznać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz pokój nr 203 tel. 67 258 44 71 w. 44, lub na stronie http://mwalcz.e-mapa.net/,
• dla działek trwa procedura planistyczna w zakresie zmiany w/w planu miejscowego. O szczegóły odnośnie zmiany w/w planu miejscowego należy dowiadywać się w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz pokój nr 203, tel. 67 258 44 71 w. 44,
• dojazd do działek od strony od ul. Kołobrzeskiej drogą gminną publiczną – droga gruntowa utwardzona ul. J. Słowackiego,
• działki mają możliwość podłączenia się do sieci wodno-kanalizacyjnej sieci biegną w drodze gminnej ul. J. Słowackiego. W drodze ul. St. Wyspiańskiego biegnie sieć energetyczna, na oś. Moje Marzenie biegnie sieć gazowa – ewentualne możliwości podłączenia do mediów należy uzgodnić z ich dysponentem;
• dla działki brak jest badań geotechnicznych – brak informacji na temat rodzaju gruntu, poziomu wód gruntowych i przydatności gruntu pod zabudowę. Nabywca przed nabyciem lub zainwestowaniem może wykonać badania geotechniczne we własnym zakresie i na własny koszt (za pisemną zgodą właściciela),
• działki są zadrzewione – usunięcie drzew pod zabudowę mieszkalną, leży po stronie nabywcy działki po uprzednim uzgodnieniu i uzyskaniu zgody Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego
i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz.

Ważne informacje dotyczące nieruchomości i warunków przetargu:
 W przetargu mogą uczestniczyć osoby prawne i fizyczne. Osoby fizyczne zobowiązane będą przedstawić komisji przetargowej, przed rozpoczęciem przetargu, dokument tożsamości, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą dodatkowo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wspólnicy spółek cywilnych – umowę spółki, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań, osoby prawne – aktualny odpis (z ostatnich 3 miesięcy) z KRS i aktualną listę wspólników, z których winna wynikać struktura kapitału, sposobu reprezentowania spółki i zakres umocowania pełnomocnika, pełnomocnictwo, oświadczenie iż dokumenty są aktualne na dzień składania dokumentów do przetargu, dokument tożsamości oraz dowód wpłaty wadium.
 osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.
 W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy złożyć do akt pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.
 W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość;
Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
 spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;
 podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 W przetargu mogą uczestniczyć cudzoziemcy. Cudzoziemiec w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców winien w przypadkach przewidzianych przedmiotową ustawą przedłożyć komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu promesę na nabycie nieruchomości. Ponadto cudzoziemiec zobowiązany w/w ustawą jest do uzyskania zezwolenia na nabycie nieruchomości, jeżeli przetarg wygra, winien je przedłożyć przed podpisaniem umowy przenoszącej własność nieruchomości pod rygorem utraty wadium.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w odpowiednim terminie podanym wyżej.
 Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostaje na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
 Wadium pozostałych uczestników, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż do 3 dni od dani odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 Zgodnie z art. 41 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej o co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej lub nikt nie wpłaci wadium wówczas przetarg zakończy się wynikiem negatywnym.
 Do ceny nieruchomości uzyskanej w przetargu będzie doliczony podatek VAT 23%.
 Cena nieruchomości uzyskana w przetargu podlega w całości zapłacie nie później niż dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.
 Koszty zawarcia umowy notarialnej, odtworzenie punktów granicznych nieruchomości, usunięcia z działki zanieczyszczeń lub innych rzeczy kolidujących z inwestycją ponosi Nabywca.
Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnym z wyrysem z mapy ewidencyjnej. W przypadku ewentualnego wznowienia granic wykonanego na koszt staraniem nabywcy Gmina Miejska Wałcz nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice.
 Gmina Miejska Wałcz unieważni przetarg jeżeli: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym Gminy, czego nie można było wcześniej przewidzieć lub postępowanie jest obarczone wadą uniemożlwiającą zawarcie umowy notarialnej.
Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu winny zapoznać się z możliwością zabudowy i zagospodarowania nieruchomości w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska pokój nr 203 tel. Nr 067 – 258 44 71 w. 44.
 Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pokój Nr 115 telefonicznie Nr 067 – 258 44 71 w. 30.
 Przez nieruchomość mogą przebiegać sieci uzbrojenia podziemnego. Nabywca zapewni służbom specjalistycznym swobodny dostęp do sieci. Niezbędną infrastrukturę do funkcjonowania obiektu, nabywca wykona we własnym zakresie w porozumieniu z właścicielami sieci.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Miejską Wałcz można uzyskać na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

Zapraszamy do udziału w przetargu

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18