Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6614
/
/
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości

Moryń, 25 stycznia 2023 r.                         

GMOŚ.6845.31.2022.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:

część dz. nr 26/4, obręb 3 miasta Moryń KW Nr SZ1S/00033096/5.

2. Opis nieruchomości:

Działka zabudowana budynkiem użytkowym o pow. 34 m², pomieszczeniem piwnicznym  o pow. 19 m² oraz budynek pomocniczy o pow. 91,88  m². Lokal wyposażony jest w urządzenia wodno – kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, ogrzewanie elektryczne.

      3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości:

dzierżawa na okres do 3 lat. Warunkiem zawarcia umowy dzierżawy jest prowadzenie działalności barowo-gastronomicznej.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości:

wolna od obciążeń i zobowiązań.

      5. Cena wywoławcza miesięcznego czynszu dzierżawy:

881,32 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt jeden złotych 32/100.).

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie obowiązujący podatek Vat (aktualnie  23%). Czynsz płatny w miesięcznych ratach. Aktualizacja czynszu raz do roku o średnioroczny wskaźnik inflacji podawany przez GUS za rok ubiegły. Dzierżawca oprócz czynszu i podatku VAT będzie ponosił opłaty z tytułu podatku od nieruchomości, za pobór energii elektrycznej pobór wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych.

        6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

 Wysokość wadium –  90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych).

 Płatne w terminie do 27 lutego 2023 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  Nr 91937010460300064820030003.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet czynszu dzierżawnego. W przypadku odstąpienia od  zawarcia umowy dzierżawy przez podmiot, który przetarg wygrał wadium nie podlega zwrotowi.

Osobom, które przetargu nie wygrały wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,  jednak nie później niż przed  upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych  w wysokości 10 zł. 

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

  7. Minimalne postąpienie:

10,00 zł (słownie: dziesięć złotych).

   8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

02 marca 2023 r.,  godz. 8⁰⁰, II ustny przetarg nieograniczony, w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik może zaskarżyć  do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM PRZYCZYNY.

Lokal można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu Miejskiego w Moryniu.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 54 lub 091 466 79 55 Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O I PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY NIDZICA.

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA