Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

38/2023

z dnia

07.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

2000
/
/
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń, działka nr 494 o pow. 1542 m2,  położoną w obrębie 2 miasta Moryń

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń, działka nr 494 o pow. 1542 m2,  położoną w obrębie 2 miasta Moryń

Moryń, 5 grudnia 2022 r.

GMOŚ. 6840. 6 .2020.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchnia nieruchomości, opis nieruchomości:

§ 1. Przeznaczam do sprzedaży nieruchomość, stanowiącą własność gminy Moryń: działka nr 494 o pow. 1542 m2,  położoną w obrębie 2 miasta Moryń, oznaczoną w Księdze Wieczystej Nr SZ1Y/00033633/2, stanowiącą nieruchomość gruntową niezabudowaną, znajdującą się w pośredniej strefie miasta Moryń, przy ul. Odrzańskiej, w obrębie większego kompleksu działek wydzielonych pod zabudowę jednorodzinną wraz z drogą wewnętrzną, ciągiem pieszo – jezdnym i terenem zieleni. Lokalizacja ogólna działki jest dogodna w cichej, spokojnej okolicy, w otoczeniu terenów pod zabudowę jednorodzinną, zieleni urządzonej  o charakterze parkowym, kompleksu sportowego i rozległych terenów niezabudowanych, ze dobrym dojazdem wydzieloną drogą wewnętrzną. Działka usytuowana jest w oddaleniu od centrum i intensywnego ruchu ulicznego, co zapewni dogodne warunki mieszkaniowe. Sąsiedztwo działki od północy stanowią tereny zabudowy jednorodzinnej i stadion sportowy, od południa tereny zabudowy jednorodzinnej, od zachodu grunty użytkowane rolniczo i od wschodu tereny projektowanej zabudowy jednorodzinnej w sąsiedztwie ul. Odrzańskiej oraz zabudowa mieszkaniowa usytuowana po jej przeciwnej stronie. Lokalizacja szczegółowa jest średnia, uwzględniając sąsiedztwo terenów i zabudowy o podobnym charakterze oraz rozległych terenach rolnych. Dojazd do działki dobry, nowo wydzieloną drogą wewnętrzną, stanowiącą na chwilę obecną nieurządzoną drogę o nawierzchni gruntowej, zapewniającą dojazd do drogi głównej – ul. Odrzańskiej. Działka jest w kształcie kwadratu, teren płaski,  o nawierzchni gruntowej porośniętej roślinnością trawiastą. Działka jest w zasięgu sieci częściowego uzbrojenia technicznego w drodze wewnętrznej przy granicy działki /E,W,Ks,/, przy działce nr 478 jest skrzynka ZK, na działce nr 477 usytuowano podziemną przepompownię ścieków.

2.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Moryń dla działek  nr 452/1, 452/2, 453/1, 453/2, 454/2, 455 i 451 położonych w obrębie 2 m. Moryń przy ul. Odrzańskiej, gmina Moryń, przyjętym Uchwałą nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej w Moryniu  z dnia 29.04.2005 r. przedmiotowa działka znajduje się w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem 4.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zasady kształtowania zabudowy:

– zabudowa wolnostojąca, maksymalnie 5 budynków,

– maksymalna powierzchnia zabudowy – 20%, nie mniej niż 10% powierzchni,

– minimalny procent powierzchni biologicznej czynnej – 60%,

– maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej – 9,0m, maksymalnie 2 kondygnacje,

– forma architektoniczna nowej zabudowy – zabudowa wolnostojąca – dwie kondygnacje nadziemne,

– dachy symetryczne o nachyleniu połaci 45°,

– minimalna powierzchnia nowo wydzielonej działki – 1000m².

Zasady dotyczące systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

– dostępność drogowa od drogi wewnętrznej oznaczonej w planie symbolem 6KDW,

– zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną, telekomunikację oraz odprowadzenie ścieków                     i wód opadowych realizuje się w oparciu o projektowane sieci uzbrojenia w drodze wewnętrznej 6KDW

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości: sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości: nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości: 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) plus obowiązujący podatek Vat;

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium 7.500,00 zł. (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych);płatne w terminie do

10 stycznia 2023 r.  w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003. Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – po potrąceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

7. Minimalne postąpienie: 1.500,00 zł. ( słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);   

8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

13 stycznia 2023 r. o godzinie 10.00 – II ustny przetarg nieograniczony, w Urzędzie Miejskim                      w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Terminy niedoszłych do skutku przetargów: nie dotyczy.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące                        z inwestycją. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć                     do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 55 lub 091 466 79 54 Fax. 091 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarządzenie nr 0050.65.2023 Burmistrza Miasta Cieszyna w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie na czas nieoznaczony

    Burmistrz Miasta Cieszyna informuje, że podany został do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do przekazania w odpłatne użytkowanie Ochotniczej Straży Pożarnej Cieszyn-Pastwiska z siedzibą w Cieszynie przy ul. Hażlaskiej 116 na czas nieoznaczony.

Urząd Miasta i Gminy Olkusz ogłasza sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 6 położonego  w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Hetmańskiej 36 w Katowicach.

Wójt Gminy Bielawy informuję, że został wywieszony wykaz o przeznaczeniu do dzierżawy nieruchomości położonych w: Brzozowie, Piotrowicach, Sobocie, Walewicach na cele rolne i uzupełniające siedliska oraz pod garaże.