Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Moryń, 22 sierpnia 2022 r.

GMOŚ.6840. 2.2022.MM

OGŁOSZENIE

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości, powierzchni nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 121, obręb Stare Objezierze o powierzchni 0,1021 ha. KW SZY/00039650/9.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 121, obręb Stare Objezierze o powierzchni 0,1021 ha. KW SZY/00039650/9. Powierzchnię działki stanowią grunty sklasyfikowane jako: K. Położona jest we wschodniej części Starego Objezierza po prawej stronie drogi wojewódzkiej w kierunku Cedyni. Posiada teren pofałdowany. Kształt w formie prostokąta. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne wykorzystywane i użytkowane rolniczo. Nie posiada dostępu do infrastruktury technicznej. Lokalizacja korzystna dla funkcji rolniczej i charakteryzuje się korzystnymi cechami społecznymi i sąsiedzkimi. Od strony południowo – zachodniej zlokalizowana jest działka nr 122 sklasyfikowana jako droga.

3. Informacja o przeznaczeniu nieruchomości:

w zmianie studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego Gminy Moryń zatwierdzoną Uchwałą XXXIV/250/2014 z dnia 15 września 2014 r. działka położona jest na obszarze z zapisem tereny rolnicze – sprzedaż na własność.

4. Obciążenia i zobowiązania  nieruchomości:

Nieruchomości wolna od obciążeń i zobowiązań.

5. Cena wywoławcza nieruchomości:

Cena wywoławcza do przetargu wynosi: 5.000,00 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych).

6. Wysokość wadium, termin, forma i miejsce jego wniesienia:

Wysokość wadium – 250,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);

Płatne w terminie do 19 września 2022 r. w Banku Spółdzielczym w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej. Wadium po wygraniu przetargu zostanie zaliczone w poczet ceny nabycia, w dniu zapłaty pełnej ceny należności, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym – po potrąceniu kosztów manipulacyjnych  w wysokości 10 zł.

Forma wniesienia wadium – w pieniądzu.

  7. Minimalne postąpienie:

Minimalne postąpienie wynosi: – 50,00 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych).

   8. Termin i miejsce oraz rodzaj przetargu:

22 września 2022 r. godz. 10ºº, II przetarg ustny nieograniczony, w Urzędzie Miejskim  w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

Nabywca na własny koszt usunie z terenu ewentualne zanieczyszczenia lub inne rzeczy kolidujące z inwestycją oraz na własny koszt wznowi granice nabywanej nieruchomości.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu pokój nr 2 tel. 091 466 79 54 lub 091 466 79 55 Fax. 91 466 79 51.

Informacja o przetargu znajduje się na stronach internetowych www.moryn.pl, bip.moryn.pl, infopublikator.pl, na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Moryń.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18