Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Burmistrz Namysłowa ogłasza I rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego, o powierzchni 129,27 m2, stanowiącego własność Gminy Namysłów, położonego w Krasowicach 14/1

OGŁOSZENIE

Burmistrz Namysłowa ogłasza I rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego, o powierzchni 129,27 m2, stanowiącego własność Gminy Namysłów, położonego w Krasowicach 14/1

 O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2, art. 67 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 t.j.)., poz. w związku z zarządzeniem Nr 745/VIII/21 Burmistrza Namysłowa z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości

Burmistrz Namysłowa ogłasza

I rokowania na sprzedaż

lokalu mieszkalnego, o powierzchni 129,27 m2, stanowiącego własność Gminy Namysłów, położonego w Krasowicach 14/1, k. m.1, cena wywoławcza   –    35 000,00 zł.

       Podana cena jest ceną brutto. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży zlokalizowany jest na działce nr 96/1, k. m. 1, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1U/00066813/2, prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV  Ksiąg Wieczystych. W dziale III księgi wieczystej jest ostrzeżenie o niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym wobec ustanowienia odrębnej własności  lokalu nr 1 na rzecz gminy Namysłów oraz zmiany udziałów właściciela lokalu nr 2 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Kluczborku z dnia 22 maja 2009 r. o zniesieniu współwłasności nieruchomości.

Oferowany lokal mieszkalny położony jest w Krasowicach 14/1, składający się z 4 pokoi, przedpokoju, kuchni, spiżarki, łazienki i kabiny WC, wraz z przynależnymi 2 piwnicami i budynkiem gospodarczym. Lokal związany jest z udziałem wynoszącym 595/1000 części wspólnej budynku.

Rokowania odbędą się w dniu 12.10.2022 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3, budynek B, pokój nr 31.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie najpóźniej na 3 dni przed terminem rokowań w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Namysłowie, ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłów. Powinno ono zawierać:

 1. imię i nazwisko, adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. datę sporządzenia zgłoszenia;
 3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;
 5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań;
 6. kopię dowodu wpłaty zaliczki.

Warunkiem wzięcia udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w wysokości
10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 07.10.2022 r.
Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. Za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Wpłaconą zaliczkę zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości osobie, która wygra rokowania. Zaliczka nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygrał od podpisania umowy sprzedaży. Pozostałym uczestnikom zaliczka zostanie zwrócona (bez odsetek).

Uczestnik rokowań, ustalony jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiony o miejscu
i dacie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zamknięcia rokowań. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jeżeli nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanych
w zawiadomieniu, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie będzie podlegać zwrotowi. Wszelkie koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy sprzedaży ponosi nabywca wyłoniony w rokowaniach.

Uczestnik rokowań winien przedłożyć komisji przeprowadzającej rokowania:

 1. oryginał dowodu wpłaty zaliczki
 2. dokument tożsamości
 3. aktualny odpis lub zaświadczenie z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu rokowań w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych także umowę spółki cywilnej.
 4. Oryginał pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie rokowań, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika rokowań.
 5. Pisemną zgodę współmałżonka do uczestnictwa w rokowaniach na nieruchomość nabywaną do majątku wspólnego.
 6. oświadczenie, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz stanem technicznym obiektu.
 7. Numer rachunku bankowego, na które zostanie zwrócona zaliczka, w przypadku nie wygrania rokowań

Rokowania są ważne nawet, gdyby wpłynęła jedna oferta spełniająca warunki określone w treści ogłoszenia. W przypadku ofert zawierających równorzędne propozycje cenowe decyduje oferta cenowa ustalona w drodze ustnych rokowań z oferentami.

Zastrzega się prawo uznania, że złożone oferty nie spełniają oczekiwań Gminy Namysłów lub też przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami.

Przetargi publiczne ustne ograniczone na sprzedaż nieruchomości zakończone wynikami negatywnymi odbyły się w dniach: 21.01.2022 r. (I), 27.04.2022 r. (II).

Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 4190 378 (w godzinach pracy Urzędu).

Namysłów, 09 września 2022 r                                                            

          Burmistrz

                                                                                                         dr Bartłomiej Stawiarski

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.