Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Namysłowa ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Namysłów

OGŁOSZENIE

Burmistrz Namysłowa ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Namysłów

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 t.j.), w związku z zarządzeniem Nr 1222/VIII/23 Burmistrza Namysłowa z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zbycia nieruchomości.

Burmistrz Namysłowa ogłasza

III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Namysłów, położonych w Namysłowie, przy ul. Oleśnickiej  k. m. 3, obejmujących jeden kompleks gruntu niezabudowanego składający się z działek:

nr 12/34 oraz nr 12/35 o łącznej pow. 1,1251 ha, cena wywoławcza 1 200 000,00 zł. Podana cena jest ceną brutto. Działki będące przedmiotem sprzedaży zapisane są w księdze wieczystej
nr OP1U/00075500/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kluczborku Wydział IV Ksiąg Wieczystych. Działki bez obciążeń i zobowiązań.

     Oferowane nieruchomości stanowią teren niezabudowany, położone na peryferiach Namysłowa, przy drodze wojewódzkiej nr 454 (ul. Oleśnicka). Wjazd na działki nr 12/34

i 12/35 k. m. 3, odbywać się będzie z drogi wojewódzkiej poprzez drogę gminną oznaczoną numerem ewidencyjnym 654. Wzdłuż ul. Oleśnickiej, znajdują się sieci uzbrojenia technicznego (woda,kan.,tel.). Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, przeznaczone są:

-dz. nr 12/34 teren  zabudowy usługowo produkcyjnej C.2UP

-dz. nr 12/35 teren  zabudowy usługowo produkcyjnej C.2UP oraz teren drogi głównej C.1KDG

Przez działkę nr 12/35 przechodzi linia elektroenergetyczna. Kształt działek nieregularny.

Przetarg odbędzie się w dniu 28 listopada 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Namysłowie,
ul. Stanisława Dubois 3, budynek A, pokój nr 9c (mała sala narad) godz. 10:00.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu, w wysokości 10% ceny wywoławczej podanej w ogłoszeniu do dnia 22 listopada 2023 r. Wadium należy wpłacić na rachunek Urzędu Miejskiego w Namysłowie nr 78 8890 0001 0000 1124 2000 0005 w Banku Spółdzielczym w Namysłowie. W tytule wpłaty prosimy podać: „Wadium
 w przetargu na sprzedaż – działka nr ……., Namysłów
”. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości zwycięzcy przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia aktu notarialnego. Pozostałym osobom wadium zostanie niezwłocznie zwrócone. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu:

  1. Dowodu wpłaty wadium lub dowodu stanowiącego podstawę do zwolnienia z tego obowiązku, w przypadku osób wymienionych w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości;
  2. Pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z lokalizacją nieruchomości i warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń;
  3. Zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Osoba fizyczna, będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez tę osobę z notarialnie poświadczonym jej podpisem, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego albo złożenie przez tego małżonka oświadczenia, że nieruchomość będzie nabywana z majątku osobistego.

Spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokumentem tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej z notarialnie poświadczonymi ich podpisami, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.

Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby fizyczne umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z danymi wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście, wraz z odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą przetargu, oraz z dokumentem tożsamości, który to odpis i dokument tożsamości przedkłada się komisji przetargowej. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, który to pełnomocnik winien posiadać oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu zgodnie z danymi wynikającymi z Krajowego Rejestru Sądowego i z notarialnie poświadczonym podpisem tej osoby lub osób, upoważniającego pełnomocnika do uczestnictwa w przetargu i określającego przedmiot i datę przetargu zgodnie z ogłoszeniem, a także dokument tożsamości, które to pełnomocnictwo i dokument tożsamości pełnomocnik przedkłada komisji przetargowej.

Nabywca nieruchomości ustalony w przetargu zobowiązany jest do:

  1. Wpłacenia ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu, pomniejszonej o uiszczone wadium, nie później niż na dzień przed dniem zawarcia umowy kupna – sprzedaży (za dzień wpłaty przyjmuje się dzień wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Namysłowie).
  2. Pokrycia wszelkich opłat notarialnych i sądowych związanych z nabyciem nieruchomości.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanych w zawiadomieniu, Burmistrz Namysłowa może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny, informując o tym niezwłocznie odrębnym ogłoszeniem.

I publiczny ustny przetarg nieograniczony składający się z dz.  nr 12/34, nr 12/35
k. m. 3, stanowiący jeden kompleks gruntu o łącznej pow. 1,1251 ha, na sprzedaż nieruchomości  z dnia 19 maja 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak wpłaty wadium.

II publiczny ustny przetarg nieograniczony składający się z dz.  nr 12/34, nr 12/35
k. m. 3, stanowiący jeden kompleks gruntu o łącznej pow. 1,1251 ha, na sprzedaż nieruchomości  z dnia 31 sierpnia 2023 r. został rozstrzygnięty negatywnie z uwagi na brak uczestników przetargu.

 Ogłoszenie zostaje zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.namyslow.eu), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Namysłowie (www.bip.namyslow.eu), w prasie i na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
w Namysłowie.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, tel. 77 41 90 378 (w godzinach pracy Urzędu).

       BURMISTRZ

            dr Bartłomiej Stawiarski  

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy