Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

147/2024

z dnia

26.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Burmistrz Nidzicy ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy ogłasza II rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica

GMKR.6840.45.2022                                                                         Nidzica, 08 września 2023 r.

BURMISTRZ NIDZICY OGŁASZA

na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023r. poz. 344 ze zm.) ogłasza drugie rokowania na sprzedaż nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica,
nr KW OL1N/00022882/8:

lokal niemieszkalny nr 3 (po byłej świetlicy),o powierzchni użytkowej 89,50 m2, składający się z 2-pomieszczeń, dla którego Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00022882/8 wraz z udziałem wynoszącym 252/1000 części w nieruchomości wspólnej budynku i działce nr 74/3 o pow. 728 m2, dla której Sąd Rejonowy w Nidzicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze OL1N/00017786/7, opis użytku – B tereny mieszkaniowe.

Lokal znajduje się w budynku nr 34 w miejscowości i obrębie Bartoszki, usytuowany na pierwszej kondygnacji (parter), wymaga przeprowadzenia generalnego remontu, brak centralnego ogrzewania oraz zaplecza sanitarnego. Budynek nr 34 wolnostojący, dwukondygnacyjny, obejmujący 3 samodzielne lokale, wyposażony w instalację elektroenergetyczną i wodno-kanalizacyjną, w średnim stanie technicznym, wymaga przeprowadzenia remontu.

Do zarządu nieruchomością wspólną mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Zgodnie ze sporządzonym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków świadectwem charakterystyki energetycznej nr SCHE/12571/30/2023, wskaźniki charakterystyki energetycznej przedmiotowego lokalu wynoszą:  

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową: EU=265,20 kWh/(m2 .rok);

– wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową: EK= 481,62 kWh/(m2 . rok);

-wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię nieodnawialna energię pierwotną:

  EP= 114,83 kWh/(m2 . rok);

– udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową: Uoze= 98,33 %

– jednostkowa wielkość emisji CO2:  ECO2=0,00 t CO2 (m2 . rok).

Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań, nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Gminę Nidzica.

Nieruchomość położona na terenie, dla którego brak sporządzonego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nidzica teren oznaczony jako strefa 3 – pierścienia osadniczego okołomiejskiego, tereny zurbanizowane i predysponowane do urbanizacji, tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej – tereny zabudowane oraz o rozpoczętym procesie urbanizacji.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych, niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu odbył się 25.01.2023 r., drugi przetarg 29.03.2023 r., pierwsze rokowania 07.06.2023 r.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 45 000,00 zł (czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100) brutto. Na dzień ogłoszenia rokowań sprzedaż lokalu wraz z udziałem w gruncie podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 oraz art. 29a  ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 ze zm.). Podatek VAT obciąża kupującego według stanu prawnego na dzień sporządzenia aktu notarialnego.

Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki (w pieniądzu)  w wysokości: 5 000,00 (pięć tysięcy złotych 00/100), tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy, na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454, z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 06 października 2023 r. – pod rygorem uznania przez organizatora rokowań, że warunek wpłaty zaliczki nie został spełniony.

Cena ustalona w drodze rokowań płatna jednorazowo lub w ratach na rachunek Gminy Nidzica. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty pozostała niespłacona należność stanowić będzie wierzytelność Gminy zabezpieczoną hipoteką i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Nabywca ponosi dodatkowe koszty w postaci kosztów notarialnych i opłat sądowych, płatnych w dniu podpisania umowy notarialnej.

Rokowania odbędą się dnia 12 października 2023 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 16.

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub       inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie lokalu nr 3 położonego w budynku nr 34 miejscowości i obrębie Bartoszki, gm. Nidzica” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) najpóźniej do dnia 06 października 2023 r.

Wpłaconą zaliczkę:

1. zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań,
2.  nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy      sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora rokowań,

3.  podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia rokowań.

Osoba przystępująca do rokowań powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do przetargu przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika rokowań powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do udziału w rokowaniach. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub Spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku rokowań, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec, wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacona zaliczka przepada, a rokowania zostają unieważnione.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2213).

Właściciel zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości oraz
do odwołania rokowań z uzasadnionej przyczyny.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży   i dzierżawy oraz www.nidzica.pl  w zakładce: Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy > Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży i dzierżawy.

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz), pok. nr 18 lub telefonicznie 89 625 07 44. Lokal można obejrzeć po uprzednim zgłoszeniu do ww. Wydziału do dnia 06 października 2023r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ