Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz Nidzicy ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica

OGŁOSZENIE

Burmistrz Nidzicy ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica

GMKR.6840.20.2020                                                                                                   Nidzica, 21 lipca 2022 r.

BURMISTRZ NIDZICY

na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nidzica, położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica,
KW OL1N/00008106/1, oznaczonej jako:

działka numer 488 o pow. 0,3512 ha,opis użytku: ŁV 0,2103 ha, PsVI 0,0408 ha, RV 0,0919 ha, RVI 0,0082 ha. Nieruchomość niezabudowana, położona w miejscowości Jabłonka, gm. Nidzica, w odległości ok. 20 km na północny-wschód od Nidzicy. Działka położona w północnej strefie zabudowy wsi. Otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa i letniskowa oraz jezioro Omulew (w odległości ok. 200 m). Dojazd drogą o nawierzchni asfaltowej, a na odcinku ok. 250 m drogą gruntową. Działka posiada dostęp do powiatowej drogi publicznej Nr 1603 N poprzez drogi dojazdowe oznaczone w miejscowym planie symbolem II/KD.D.12 (dz. nr 347 i 486) oraz dojazdy oznaczone w miejscowym planie symbolem 15/10.2.KDW.X (dz. nr 475/1). Kształt działki regularny, korzystny do zagospodarowania. Przez południowo-wschodnią część nieruchomości przebiega podziemny kabel niskiego napięcia. Nieruchomość nie jest uzbrojona w elementy infrastruktury technicznej, położona w zasięgu oddziaływania sieci elektroenergetycznej.  Zaopatrzenie w:

  • wodę z indywidualnego ujęcia, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu wybudowania sieci wodociągowej;
  • kanalizację z indywidualnego systemu gromadzenia lub oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych – zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, jako rozwiązanie tymczasowe do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej;
  • energię energetyczną z sieci energetycznej na warunkach określonych przez gestora sieci.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wikno, Jabłonka, Natać Wielka, Natać Mała gmina Nidzica działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem II/ML.15
o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę letniskową z dopuszczeniem lokalizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, usług turystycznych w formie kempingów i pól namiotowych, z czego ponad połowa powierzchni działki stanowi teren wydzielenia wewnętrznego – 15/3.1 gdzie obowiązuje zakaz zabudowy oraz zagospodarowanie jako powierzchni biologicznie czynnej roślinnością zapewniającą stabilizację stoków. Szczegółowe ustalenia dotyczące przeznaczenia, warunków zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zawiera ww. miejscowy plan dostępny na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Plany, strategie, opracowania oraz nidzica.intergis.pl.

Niezależnie od podanych wyżej informacji nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości oraz jej aktualnym sposobem zagospodarowania, jej parametrami oraz możliwością zagospodarowania. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

Na nieruchomości nie ma ustanowionych obciążeń. Nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 105 000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych 00/100), w tym  podatek VAT 23% w kwocie 19 634,15 zł (dziewiętnaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote 15/100).

Warunkiem złożenia zgłoszenia udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w wysokości 17 000,00 zł (siedemnaście tysięcy złotych 00/100)tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się oferenta od zawarcia umowy, na rachunek Gminy Nidzica w PKO BP S.A. Regionalne Centrum Korporacyjne
w Olsztynie nr 66 1020 3613 0000 6402 0004 8454 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku Gminy najpóźniej w dniu 25 sierpnia 2022 r. – pod rygorem uznania przez organizatora rokowań, że warunek wpłaty zaliczki nie został spełniony.

Cena ustalona w drodze rokowań płatna jednorazowo lub w ratach. W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży na raty pozostała należność stanowić będzie wierzytelność Gminy zabezpieczoną hipoteką i podlegać będzie oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

W przypadku przedsiębiorców, rozłożenie ceny sprzedaży na raty stanowić będzie pomoc de minimis,
o której mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 352 z 24.122013 r.).
Wymagane wówczas będzie złożenie przez przedsiębiorcę oświadczenia czy i w jakiej wysokości uzyskiwałw danym roku i w dwóch poprzednich latach pomoc de minimis,  o której mowa w rozporządzeniu, jeżeli tak to w jakiej kwocie (całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200 000 EUR
w okresie trzech lat podatkowych) oraz przedłożenia stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania pomocy de minimis.

Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 10 maja 2022 r., natomiast drugi 28 czerwca  
2022 r.

Rokowania odbędą się w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim
w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1 (Ratusz).

Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać:

  1. imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
  2. datę sporządzenia zgłoszenia;
  3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
  4. proponowaną cenę i sposób zapłaty;
  5. proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki.

W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań będą małżonkowie, zgłoszenie winno być podpisane przez obojga małżonków.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie udziału w rokowaniach na nabycie działki nr 488 położonej w obrębie Jabłonka, gm. Nidzica” w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nidzicy, ul. Plac Wolności 1, pokój nr 1 (Biuro Obsługi Klienta) najpóźniej do dnia 25 sierpnia 2022 r.

Osoba przystępująca do rokowań powinna posiadać ze sobą: dowód tożsamości oraz w przypadku małżeństw – pisemną zgodę współmałżonka na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy ma ona zostać nabyta do małżeńskiego majątku wspólnego, a do rokowań przystępuje tylko jeden ze współmałżonków lub oświadczenie, że nieruchomość będzie nabywana z majątku odrębnego.

Osoba występująca w imieniu uczestnika rokowań powinna okazać się pełnomocnictwem upoważniającym ją do udziału w rokowaniach. Pełnomocnictwo winno zostać udzielone na piśmie w obecności pracownika Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Nidzicy lub przedłożone z notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu.

Firmy lub spółki przystępujące do rokowań muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.

W przypadku, gdy w wyniku rokowań, kandydatem na nabywcę nieruchomości zostanie wyłoniony cudzoziemiec wówczas jest on zobowiązany przed zawarciem umowy notarialnej do okazania zezwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i trybie określonym w ustawie
z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278), chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia. W przypadku nie przedłożenia wymaganego zezwolenia wpłacona zaliczka przepada,
a rokowania zostają unieważnione.

Wpłaconą zaliczkę:

1.   zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania rokowań,
2.   nie podlega zwrotowi w przypadku nieprzystąpienia bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy  sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora rokowań,
3.   podlega niezwłocznie zwrotowi – uczestnikom, którzy rokowań nie wygrają, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania bądź zamknięcia rokowań.

Rokowania zostaną przeprowadzone zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Właściciel zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Tekst ogłoszenia został wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nidzicy oraz opublikowany na stronach internetowych: http://bip.nidzica.pl w zakładce: Majątek Gminy przeznaczony do sprzedaży
i dzierżawy > Ogłoszenia o przetargach oraz www.nidzica.pl w zakładce: Przetargi > Ogłoszenia
o przetargach

Dodatkowe informacje dotyczące ww. nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem
89 625 07 44 do dnia 25 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości