Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8+9 położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kolejowej 19.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8+9 położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kolejowej 19.

BURMISTRZ SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 2213 ze zm.) oraz Zarządzenia nr 39/2022 Burmistrza Szczawna-Zdroju z dnia 07.03.2022 r.

OGŁASZA

drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8+9 położonego w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kolejowej 19.

PRZEDMIOT PRZETARGU OBEJMUJE:

1. prawo własności lokalu mieszkalnego nr 8+9 położonego na poddaszu budynku, składającego się z pokoju i kuchni o łącznej powierzchni 36,94 m2. Lokal posiada pomieszczenia przynależne: pomieszczenie gospodarcze o pow. 17,44 m2, komórka lok. o pow. 2 m2 oraz piwnica o pow. 17,30 m2. WC wspólny na korytarzu. Lokal wyposażony jest w instalację: elektryczną, gazową. Dostęp do wody i kanalizacji na korytarzu. Ogrzewanie indywidualne. Lokal do remontu.

2. prawo własności nieruchomości gruntowej działki nr 94/5 o pow. 0,0600 ha, zabudowanej budynkiem, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00042909/7 w udziale wynoszącym 1.525/10.000.  

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Szczawna-Zdroju (Uchwała nr XLV/2/18 Rady Miejskiej Szczawna Zdroju z dnia 05 lutego 2018 r.) nieruchomość oznaczona jest symbolem MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.

Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość oznaczona jest symbolami: B – Tereny mieszkaniowe. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym, wybudowanym w roku 1903 w technologii tradycyjnej oraz budynkiem gospodarczym. Części wspólne nieruchomości stanowią grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Są to między innymi: fundamenty, mury konstrukcyjne, dachy kominy, klatka schodowa, korytarze oraz instalację: elektryczna, wodno-kanalizacyjna, gazowa. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w strefie „A” ochrony uzdrowiskowej Szczawna-Zdroju. Budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Cena wywoławcza nieruchomości: 116.000.00 zł (sto szesnaście tysięcy złotych)

Przetarg odbędzie się dnia 3 października 2023 roku o godz. 12:00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych) na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000 5102 0011 4264, z napisem na dowodzie wpłaty (przelewie) „wadium – lokal mieszkalny nr 8+9 ul. Kolejowa 19”. Wadium winno zostać uznane na rachunku gminy w dniu 26 września 2023 r.

Uwagi dodatkowe:

–  o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej,

– wadium wniesione przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz sprzedającego,

– wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia przetargu,

– koszty transakcji ponosi strona kupująca,

– termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu 21 dni od daty przetargu,

– cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego,

– nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami i roszczeniami osób trzecich. Z dniem 29.06.2023 r. upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

– w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.  Dz. U. z 2017 poz. 2278 ze zm.),

– uczestnik przetargu przedkłada komisji przetargowej przed otwarciem przetargu na sprzedaż nieruchomości dokumenty: dowód tożsamości, dowód wniesienia wadium, właściwe pełnomocnictwo udzielone przez osobę, którą reprezentuje – do uczestnictwa w przetargu w formie pisemnej z notarialnie poświadczonym podpisem, do nabycia nieruchomości w formie aktu notarialnego.

– nieruchomość zostanie udostępniona do oglądania po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym (74 849 39 36).

– nieruchomość nie znalazła nabywców w przetargu zorganizowanym w dniu: 21.08.2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju
ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37, 74 849-39-38

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionych przyczyn.

 Szczawno-Zdrój, 29.08.2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy