Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

196/2024

z dnia

14.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8007
/
/
Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1

OGŁOSZENIE

Burmistrz Szczawna-Zdroju ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1

BURMISTRZ   SZCZAWNA-ZDROJU

na podstawie art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz.2213), zarządzenia nr 122/2023 Burmistrza Szczawna-Zdroju
z dnia 21 sierpnia 2023 r.

OGŁASZA

rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Szczawnie-Zdroju w pobliżu ul. F. Chopina obręb Szczawno-Zdrój 1, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów jako działka
nr 791/5 o pow. 0.3068 ha, objętej księgą wieczystą nr SW1W/00071892/6.

                Cena wywoławcza nieruchomości:  580.000,- zł  + podatek VAT 23%

                                                                       Zaliczka:    60.000,- zł                                              

Rokowania odbędą się w dniu 26 października 2023 roku o godz. 10 00,

w sali nr 27 Urzędu Miasta Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:

 1. Wpłata zaliczki w wysokości 60.000,- zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)na konto Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój – PKO BP SA O/Wałbrzych Nr 76 1020 5095 0000

5102 0011 4264.

Zaliczka winna zostać uznana na rachunku gminy w dniu 19 października 2023 r.

 • Zgłoszenie udziału w rokowaniach poprzez złożenie pisemnej oferty w zamkniętej kopercie nieidentyfikującej zgłaszającego, nie później niż 19 października 2023 r. do godz. 1500  
  w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. Kościuszki 17.

Ofertę zaadresować następująco:

    „Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno – Zdrój

    Oferta – rokowania na sprzedaż  dz. nr 791/5 w pobliżu ul. F. Chopina w Szczawnie-   Zdroju”

    NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 26.10.2023 r. GODZ. 10:00” 

 • Oferta powinna zawierać:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba
  prawna lub inny podmiot,
 • datę sporządzenia zgłoszenia, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – dla osób fizycznych aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku osoby prawnej – dołączyć aktualny wypis z krajowego rejestru sądowego oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej, wydane w ciągu ostatnich 3 miesięcy. W przypadku cudzoziemców – osób prawnych (w myśl ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców – Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) – przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego odpisy dokumentów,
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki  bez zastrzeżeń,
 • proponowaną cenę przewyższającą cenę wywoławczą i sposób jej zapłaty,
 • kopię dowodu wpłaty zaliczki,
 • wskazanie numeru i nazwy rachunku bankowego, na który należy dokonać zwrotu zaliczki,
  w przypadku wyłonienia innego nabywcy, odwołania, unieważnienia rokowań lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym.

Uwagi dodatkowe:

 • uczestnicy rokowań zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości (elektroniczna forma dowodu osobistego nie stanowi dokumentu potwierdzającego tożsamość); potwierdzenie wniesienia wadium; aktualny wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego właściwego rejestru dla podmiotów innych niż osoby fizyczne, numer NIP; odpis z właściwego rejestru przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego, wszystkie dokumenty wymienione w niniejszym punkcie powinny mieć formę pisemną (papierową).
 • w  rokowaniach  mogą  brać  udział  osoby  fizyczne  i  prawne  oraz  cudzoziemcy  na zasadach określonych w  ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabyciu nieruchomości przez cudzoziemców  (Dz.U. z  2017.,poz.2278),
 • cudzoziemcy (w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), w przypadku wygrania rokowań zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zgodę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zgoda ta jest wymagana
 • zainteresowani  mogą   brać  udział  w  rokowań  osobiście  lub przez pełnomocników, którzy  posiadają odpowiednie pełnomocnictwo do dokonywania czynności prawnych,
 • zaliczka wpłacona przez uczestników, których oferty nie zostały przyjęte, zostanie zwrócona nie   później niż przed upływem 3 dni od dnia przeprowadzenia rokowań,
 • zaliczka wpłacona przez wybranego oferenta zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylania się od zawarcia umowy przepada na rzecz Sprzedającego,
 • koszty transakcji ponosi strona kupująca,
 • termin zawarcia umowy notarialnej dot. sprzedaży nieruchomości zostanie ustalony w ciągu
  21 dni od daty rokowań,
 • cena nabycia nieruchomości podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego – w przypadku złożenia oferty zapłaty ceny gotówką jednorazowo,
 • sprzedaż nieruchomości objęta jest obowiązującą stawką podatku VAT na podstawie art. 41 ust. 1, w związku z art. 146aa pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
  i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Stawka podatku VAT na dzień ogłoszenia przetargu wynosi 23%,
 • cena nabycia nieruchomości może zostać rozłożona na równe miesięczne raty, płatne przez okres 6 miesięcy licząc od daty sprzedaży nieruchomości. Do ceny uzyskanej w rokowaniach doliczany jest podatek Vat, nie podlega on rozłożeniu na raty. Pierwsza rata wraz z podatkiem Vat podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego, a następne raty wraz
  z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, Wierzytelność gminy podlega zabezpieczeniu poprzez ustanowienie hipoteki. Preferowana jest wpłata jednorazowa.
 • w dniu 23 kwietnia 2018 Rada Miejska w Szczawnie-Zdroju podjęła Uchwałę Nr XLIX/23/18  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Szczawno-Zdrój w ramach pomocy de minimis (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r., poz. 2351)
 • nieruchomość nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi oraz prawami
  i roszczeniami osób trzecich, z dniem  04.01.2023 r. upłynął  termin  składania  wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • dla przedmiotowej nieruchomości nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, Burmistrz Miasta Szczawno-Zdrój wydał decyzję nr 21/2016 z dnia
  23.05.2016 r., o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Uzbrojenie terenu działek o nr ewid. 104/3, 104/4, 105/1, 105/2, 106, 107, 115, 116, 46, 47/1, 47/2, 162/2, 163/3, 163/4, 164/1, 164/2, 48, 50, 52, 53, 55, 120, 121/3,109 obr.1 przy
  ul. F. Chopina w Szczawnie- Zdroju.”
 • zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczawno-Zdrój przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Szczawnie -Zdroju nr XL/68/21 z dnia 29 listopada 2021 r., nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 1.1 MMU – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, jednorodzinnej i wielorodzinnej w tym z usługami,
 • przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością rolną w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa działający na rzecz Skarbu Państwa ma prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości na podstawie art. 3 ust.4 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego – wymagane zawarcie warunkowej umowy sprzedaży,

Gmina sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i wszelkie obmiary oraz rozgraniczenia nieruchomości może przeprowadzić nabywca na własny koszt.

Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym. Cena nieruchomości nie zawiera kosztów wznowienia znaków granicznych działki, w granicach której nieruchomość jest położona.

Burmistrz Szczawna-Zdroju zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonych rokowań z uzasadnionych przyczyn.

Udział w rokowaniach wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych uczestników przetargów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490, z późn. zm.).

Szczegółowe informacje można uzyskać w pok. nr 37 w Urzędzie Miejskim Szczawna-Zdroju ul. T. Kościuszki 17, tel.  74 849-39-37,

Szczawno-Zdrój 2023-08-22

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości w Bąkowie Górnym

ZAWIADOMIENIE

ZAWIADOMIENIE

Burmistrz Nidzicy