Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

149/2024

z dnia

28.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7564
/
/
Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęgu Tarnowskim

OGŁOSZENIE

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w Łęgu Tarnowskim

OGŁOSZENIE

RGG.6840.21.2023.KKR                                                                  Żabno, 28 czerwca 2023 r.

Burmistrz Żabna ogłasza pierwszy, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1088/1 o powierzchni 0,0900 ha, klasa bonitacyjna: RIVa – 0,0865 ha, W-RIVa – 0,0035 ha, działka nr 1089/2 o powierzchni 0,0028 ha, klasa bonitacyjna: RIVb – 0,0019 ha, W-RIVa – 0,0009 ha oraz działka nr 1090/4 o powierzchni 0,0578 ha, klasa bonitacyjna: RIVb – 0,0136 ha, W-RIVa – 0,0046 ha, B – 0,0396 ha, położona w Łęgu Tarnowskim. Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00057929/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych. Gmina Żabno nie posiada prawnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Żabno przedmiotowa nieruchomość leży w obszarach niezabudowanych predystynowanych do utrzymania lub intensyfikacji dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak.

         Cena wywoławcza nieruchomości: 105.000,00 zł  

         Wadium: 15.000,00 zł

         Termin części jawnej przetargu: 7 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00

         Miejsce części jawnej przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, sala ślubów

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 15.000,00 zł na konto Gminy Żabno –
BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012
w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2023 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym
w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą, a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod
nr tel. 14-645-60-12 w. 42.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz ich użytkowników wieczystych 

wykaz nieruchomości:

Sprzedaż niezabudowanych nieruchomości składających się z działek gruntu oznaczonych numerem geodezyjnym 211/6 i 212/2 oraz 211/5 położonych w obrębie geodezyjnym nr 11 miasta Kościerzyna.