Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

201/2024

z dnia

19.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8099
/
/
Burmistrz Żabna ogłasza trzeci, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 651/34 o powierzchni 0,1593 ha, położona w Łęgu Tarnowskim.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Żabna ogłasza trzeci, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 651/34 o powierzchni 0,1593 ha, położona w Łęgu Tarnowskim.

OGŁOSZENIE

RGG.6840.6.2022.BB Żabno, 14 lipca 2022 r.

Burmistrz Żabna ogłasza trzeci, ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 651/34 o powierzchni 0,1593 ha, położona
w Łęgu Tarnowskim.

Nieruchomość objęta jest KW TR1D/00059982/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych, klasa bonitacyjna:
PsIV – 0,1538 ha, N – 0,0055 ha (zmiana z PsIV – 0,1593 ha przez Starostwo Powiatowe
w Tarnowie w ramach modernizacji EGiB – Aktualizacji danych przedmiotowych
w działkach w zakresie klasoużytków gruntowych – obręb 121615_5.0010_Łęg Tarnowski). Decyzją z 14 maja 2020 r., znak: RG.6730.38.2019.DG o warunkach zabudowy, ustalono zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Obciążenia nieruchomości – brak. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość – brak. Termin pierwszego przetargu – 22 lutego 2022 r. Termin drugiego przetargu – 8 czerwca 2022 r.

Cena wywoławcza nieruchomości: 112.000,00 zł netto + 23% VAT

Wadium: 22.400,00 zł

Termin przetargu: 25 sierpnia 2022 r. o godz. 1100

Miejsce przetargu: Urząd Miejski w Żabnie, pok. nr 5

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu przelewem lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy w wysokości 22.400,00 zł na konto Gminy Żabno –
BSR Kraków Oddział w Żabnie Nr 58 8589 0006 0290 0930 4053 0012
w nieprzekraczalnym terminie do 18 sierpnia 2022 r. włącznie.

Uwaga! Za datę dokonania wpłaty uważa się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Żabno w BSR Kraków Oddział w Żabnie.

Uczestnicy przetargu winni stawić się w terminie i miejscu przetargu wskazanym
w ogłoszeniu osobiście wraz z dokumentem tożsamości oraz dowodem wpłaty wadium.

Uczestnik przetargu, który zaproponuje najwyższą cenę zostanie ustalony nabywcą,
a wpłacone przez niego wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. W razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży wadium ulega przepadkowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia na temat warunków przetargu można uzyskać
w Urzędzie Miejskim w Żabnie, pok. nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz telefonicznie pod nr telefonu 14-645-60-12 w. 41.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Skaryszew ogłasza II ustne przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Skaryszew

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Syndyk Masy Upadłości „Vipro” Sp. z o.o. w upadłości, Justyna Surwiło-Rutkowska, JSR Syndyk Surwiło-Rutkowska sp. z o.o., ul. Święty Marcin 28/28, 61-805 Poznań, informuje o sprzedaży z wolnej ręki następującej ruchomości

Ogłoszenie Wójta Gminy Główczyce o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy