Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6697
/
/
Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Podszyn

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Podszyn

Burmistrz Zawichostu

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ oraz § 6 ust. 1 i 4 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213/

ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony,

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej,

położonej w miejscowości Podszyn,

Gmina Zawichost, powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, gruntowa, niezabudowana, położona w Podszynie, Gmina Zawichost, oznaczona w ewidencji gruntów numerami:
 2. 194 o powierzchni 0,8300 ha – leży na terenie stosunkowo płaskim, z dojazdem z dróg polnych – pastwiska, bardzo blisko asfaltu; w sąsiedztwie grunty orne, lasy. Teren nie uzbrojony.
 3. 506 o powierzchni 0,3000 ha – działkapołożona jest naprzeciw zabudowy siedliskowej, z bezpośrednim dostępem do drogi asfaltowej, na terenie stosunkowo płaskim. W sąsiedztwie grunty orne i lasy. Teren nie uzbrojony.
 4. 509 o powierzchni 0,7300 ha – działkanajszersza, położona jest od pasa zabudowy wsi, od drogi asfaltowej oddziela ją działka rolna i głęboki jar, dawny staw. Na ok. 2/3 obszaru działki jest las samosiewny (akacja, osika, sosny, brzozy oraz dęby). Drzewa w wieku kilkunastu lat. Działka na wyniesieniu terenu, od południa kończy ją stroma skarpa z dojazdem z dróg polnych – pastwiska, bardzo blisko asfaltu. Teren nieuzbrojony.

Nieruchomość znacznie wydłużona, składająca się z trzech działek przedzielonych drogami polnymi. Przedmiotowe działki od kilku lat nie użytkowane. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu księga wieczysta o numerze KI1S/00059367/1.

 1. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona oraz nie posiada żadnych zobowiązań wobec osób trzecich.
 1. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zawichost” uchwalonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr XX/93/2016 r. z dnia 15.09.2016 roku, nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów numerami:
 2. 194 – działka znajduje się na obszarze gdzie w części to tereny rolne, z wysokim udziałem gruntów o wysokich klasach bonitacyjnych, a w części tereny dolesień.
 3. 506 – działka znajduje się na obszarze gdzie są tereny dolesień.
 4. 509 – działka znajduje się na obszarze gdzie w części to tereny lasów, a w części tereny dolesień,
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 4 listopada 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście przy ul. Żeromskiego 50, Sala nr 5 – na I piętrze.
 1. Cena wywoławcza 33.000,00 złotych  (słownie złotych: trzydzieści trzy tysiące zł  00/100).

Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu nie zostanie doliczony podatek VAT. Nieruchomość zwolniona.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 3.000,00 zł złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście

Nr 06 9429 0004 2001 0100 1531 0002 BS Sandomierz/Oddz. Zawichost nie później niż do dnia 27.10.2022 r. (w tytule należy wpisać: wpłata wadium dot. nieruchomości o nr: 194, 506, 509 o łącznej pow. 1,8600 ha poł. w Podszynie – przetarg  04.11.2022 r.).

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg w terminie 21 dni od przetargu Gmina Zawichost odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości gruntowej /pomniejszoną
  o wpłacone wadium/ nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście Nr 33 9429 0004 2001 0100 1531 0001 BS Sandomierz /Oddz. Zawichost.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej.
 1. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w Dzienniku InfoPublikatorze.pl grupa Netinterpress – www.infopublikator.pl, a także zamieszczono na stronie internetowej www.bip.zawichost.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście.

Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście, pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem telefonu: /015/ 83-64-115 wew. 27

Zawichost, dnia 26.09.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że Zarządzeniem Nr 43/2024 z dnia 05.03.2024 r.  przeznaczył do oddania w dzierżawę nieruchomość gruntową położoną przy  ul. Szczyglej 5 w Otwocku

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONE DO ZBYCIA

Wójt Gminy Niechlów ogłasza, że zostanie wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie: Siciny

INFORMACJA