Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Zawichost

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zawichostu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Zawichost

Burmistrz Zawichostu

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1774 ze zm./ oraz § 6 ust. 1 i 4 Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 2213/

ogłasza:

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w miejscowości Zawichost,

 powiat sandomierski, woj. świętokrzyskie

 1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zawichoście przy ul. Prostej w pobliżu drogi wojewódzkiej – ul. Ostrowieckiej, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1485/7 o powierzchni 0,2470 ha, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KI1S/00057742/0 przez Sąd Rejonowy w Sandomierzu.

Nieruchomość położona jest w Zawichoście przy ul. Prostej w pobliżu drogi wojewódzkiej – ul. Ostrowieckiej. Działka gabarytowo duża, poza centrum, w sąsiedztwie rozmieszczona jest zabudowa przemysłowa, usługowa i rozproszona zabudowa mieszkaniowa oraz grunty rolnicze.  W odległości ok. 1000 mb zlokalizowane są obiekty użyteczności publicznej. Działka czworokątna w kształcie zbliżona do trapezu, posiada dostęp do utwardzonej drogi publicznej (dojazd drogą asfaltową). Wzdłuż drogi uzbrojenie w kablową linię telekomunikacyjną. Po przeciwnej stronie drogi biegnie napowietrzna linia energetyczna i wodociąg.

 1. Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona oraz nie posiada żadnych zobowiązań wobec osób trzecich.
 1. Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Zawichost” nieruchomość położona jest na terenach rolnych z wysokim udziałem trwałych użytków zielonych i gleb organicznych.
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście przy ul. Żeromskiego 50, Sala nr 5 – na I piętrze.
 1. Cena wywoławcza 18.000,00 złotych  (słownie złotych: osiemnaście tysięcy  00/100).

Zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony 23% podatek VAT.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 2.000,00 zł  złotych (słownie: dwa tysiące złotych 00/100), na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście

Nr 06 9429 0004 2001 0100 1531 0002 BS Sandomierz/Oddz. Zawichost nie później niż do dnia 24.08.2022 r. (w tytule należy wpisać: wpłata wadium dot. działki nr 1485/7 o pow. 0,2470 ha poł. w Zawichoście – przetarg  31.08.2022 r.).

Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

 1. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto wskazane przez uczestnika przetargu.
 1. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.
 1. W przypadku uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg w terminie 21 dni od przetargu Gmina Zawichost odstąpi od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę sprzedawanej nieruchomości gruntowej /pomniejszoną
  o wpłacone wadium/ nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na konto Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście Nr 33 9429 0004 2001 0100 1531 0001 BS Sandomierz /Oddz. Zawichost.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej  niż 1 % ceny wywoławczej.
 1. Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi nabywca. Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 1. Niniejsze ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez: ogłoszenie w Monitorze Urzędowym – www.infopublikator.pl, a także zamieszczono na stronie internetowej www.bip.zawichost.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Zawichoście.

Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2021 r., poz. 1490 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Zawichoście pokój nr 17 lub telefonicznie pod numerem telefonu: /015/ 83-64-115 wew. 27

Zawichost, dnia 27.07.2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.