Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Głównej nr 87 w Kosieczynie

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 4 położonego przy ul. Głównej nr 87 w Kosieczynie

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

    PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO NR 4

POŁOŻONEGO W KOSIECZYNIE PRZY UL. GŁÓWNEJ NR 87

Przedmiotem przetargu jest:

1. lokal mieszkalny nr 4 położony na parterze i poddaszu budynku, składający się z: 1 pokoju i kuchni na parterze oraz 2 pokoi na poddaszu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,18 m². Do lokalu przynależy komórka o pow. 10,91 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.

Udział w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 1269/10000 części. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 715/2 o pow. 1100 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030182/7.

2. udział w działce gruntu położonej w Kosieczynie przy ul. Głównej 87, na działce geodezyjnej nr 715/1 o pow. 2 752 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030260/8. Udział w wysokości 1/8 do działki gruntu nr 715/1. Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

CENA  WYWOŁAWCZA

95.000,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.)

sprzedaż nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT.

Wysokość wadium – 19.000,00 zł

Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 950,00 zł/.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 5 maja 2023 r. na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek

z dopiskiem „wadium na lokal mieszkalny nr 4 w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 87”. Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 5 maja 2023 r. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży. Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 12 maja 2023 r. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 10 maja 2023 r. o godz. 11:00
w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 8b, tel. 68 3910 334. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 6 kwietnia 2023 r. do 10 maja 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.