Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz  Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

OGŁOSZENIE

Burmistrz  Zbąszynka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

O G Ł A S Z A

    PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

NA SPRZEDAŻ LOKALU MIESZKALNEGO

Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny oznaczony nr 2a położony w Zbąszynku przy
ul. Wojska Polskiego nr 55. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 56,70 m2.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 10,30 m2.

Lokal mieszkalny nr 2a położony jest na II kondygnacji budynku. Lokal składa się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki i korytarza. Wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe.

Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny jest położony na działce geodezyjnej nr 151/2
o pow. 174 m2, KW ZG1S/00028427/0  /Świebodzin/.

Udział nabywcy we współwłasności budynku i działce gruntu wynosi 2007/10000.

Przedmiot sprzedaży jest wolny od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z planem miejscowym, ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w strefie istniejącej zabudowy mieszkaniowej.

CENA  WYWOŁAWCZA

125.250,00 zł

w tym wartość: lokalu mieszkalnego 123.155,00 zł

wartość udziału w działce gruntu 2.095,00 zł

Wysokość wadium – 25.000,00 zł

Minimalne postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić  mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych /minimum 1.260,00 zł/.

Wadium należy wpłacić w pieniądzu i tylko na konto Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wpłaty należy dokonać na konto nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060.

Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 8 sierpnia 2022 r. (włącznie). O terminowym dokonania wpłaty decyduje data wpływu środków na konto Urzędu – tzn. wadium musi
8 sierpnia 2022 r. wpłynąć na konto Urzędu.
W związku z powyższym, polecenie przelewu winno być dokonane odpowiednio wcześniej.

Wadium zwraca się na najpóźniej w trzecim dniu po zakończeniu przetargu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.  
W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W ZBĄSZYNKU

w dniu 12 sierpnia 2022 r. o godz. 1000 sala nr 20

Należność z tytułu zakupu lokalu należy wpłacić na konto gminy najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty przygotowania dokumentacji do sprzedaży w wysokości 812,80 zł oraz koszty zawarcia aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku – biuro nr 8b, tel. 68 3910 334. Lokal można oglądać po uzgodnieniu terminu.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w dniach od 04 lipca 2022 r. do 08 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości