Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7195
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a    

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż  nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość zabudowana, w której skład wchodzi przybudówka budynku gospodarczego o pow. użytkowej 3,96 m2 w złym stanie technicznym oraz z pozostałości po częściowo rozebranym budynku gospodarczym wolnostojącym o pow. użytkowej 8,58 m2 (tylko ściany, całość przeznaczona do rozbiórki) położone w Zbąszynku  przy ul.  Wojska Polskiego   w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 195/45 o pow. 127 m2.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Gmina Zbąszynek zapewni dostęp do drogi publicznej z działki gminnej nr 195/49 w Zbąszynku.

Przetarg został ograniczony z uwagi na utrudniony dostęp do nieruchomości.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu tj. do nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 196, 197, 195/27, 195/35, 195/48, 195/4, 195/8 w Zbąszynku.

Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

C e n a   w y w o ł a w c z a   nieruchomości  ustalona została w wysokości 12.100,00 zł

/słownie: dwanaście tysięcy sto złotych/.  

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(tj.  Dz.U. z 2022r. poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Warunkiem udziału w przetargu jest:  wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów

– aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość wadium 2.400,00 zł  /słownie: dwa tysiące czterysta złotych).

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 23 września 2022r.,

na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 195/45 w Zbąszynku”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 23 września 2022r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do trzeciego dnia od zamknięcia lub odwołania przetargu.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny  do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do tutejszego urzędu, biuro nr 8a

do 23 września 2022r. do godziny 1500.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu, wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 27 września 2022r.

Przetarg odbędzie się 29 września 2022r.  o godzinie 1200 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  24 sierpnia 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie  pod nr 68 39 10 337.

Gmina zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postepowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie  o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami  i rozporządzenia w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 25 sierpnia 2022r. do 29 września 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Mikołowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności działek oznaczonych numerem 2759/54 o powierzchni 0,0066 ha oraz 2255/54 o powierzchni 0,0005 położonych w Mikołowie przy ul. Modrzewiowej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek