Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza  I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  zespołu nieruchomości położonych w Zbąszynku

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza  I  publiczny przetarg ustny nieograniczony na  sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  zespołu nieruchomości położonych w Zbąszynku

BURMISTRZ    ZBĄSZYNKA

 O G Ł A S Z A

 I  publiczny przetarg ustny nieograniczony

na  sprzedaż prawa użytkowania wieczystego       z e s p o ł u    n i e r u c h o m o ś c i   

położonych w Zbąszynku, składających się z działek niezabudowanych, oznaczonych geodezyjnie:

nr dz.    21/49 o pow. 2,4123 ha, KW ZG1S/00049135/9,

nr dz. 21/106 o pow. 1,8457 ha, KW ZG1S/00042988/4.

Nieruchomości stanowią własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Zbąszynek.

Nieruchomości nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i nie została wydana dla nich decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2020r. Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r. z późn. zm.  działki położone są w terenach oznaczonych symbolem  „ E6.P.15” – Obszary rolnicze, które mogą być przeznaczone pod zabudowę (łąki, pola) – Wytwórczość, przemysł. Obszar wymagający opracowania planu miejscowego.

W ewidencji gruntów i budynków działka 21/49 oznaczona jest symbolem Tk- tereny kolejowe, a działka 21/106  oznaczona symbolem Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy.

Nieruchomości położone na terenach pokolejowych.

Działka nr 21/49 ma utrudniony dostęp do drogi publicznej, wymaga dostępu z działki 21/106.

Obie działki będą miały zapewnioną służebność przejazdu przez działkę gminną oznaczoną nr 21/105.

Istnieje możliwość  przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej.

Nabywca nieruchomości zobowiązany będzie przez czas trwania prawa użytkowania wieczystego do ponoszenia opłat rocznych na rzecz Skarbu Pastwa. Obowiązująca stawka procentowa opłaty rocznej wynosi 3% wartości nieruchomości. Wysokość rocznej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu działki 21/49 wynosi 8.721,00 zł, a w przypadku działki 21/106 wynosi 1.218,16 zł i płatne są na konto Starostwa Powiatowego w Świebodzinie w terminie do 31 marca każdego roku. Opłaty roczne podlegają aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeśli wartość nieruchomości ulegnie zmianie.

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży są wolne od  innych obciążeń i zobowiązań.

Cena  wywoławcza  wynosi  670.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych)

(w tym cena działki nr 21/49 w wysokości 380.000,00 zł i cena działki 21/106 w wysokości 290.000,00 zł).

W oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 2 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług  (tj. Dz.U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z obowiązku opodatkowania podatkiem VAT.

Wysokość wadium 134.000,00 zł ( słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych).

Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu (w zł), w przypadku osób fizycznych – okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów – okazanie aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Ustalone wadium należy wpłacić w terminie do 26 sierpnia 2022r.

na konto Gminy Zbąszynek nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060  prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Oddział Zbąszynek z dopiskiem „wadium na działki 21/49 i 21/106 w Zbąszynku”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 26 sierpnia 2022r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 02 września 2022r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 31 sierpnia 2022r. o godz. 1100

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

W dniu 23 czerwca 2022r. bezskutecznie upłynął termin składania wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wyżej opisanych nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.).

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku biuro nr 8a, tel. 68 39 10 337. Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe Gminy Zbąszynek nr  62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty notarialne ponosi nabywca. Gmina zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.  Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. Udział w postepowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie  o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami  i rozporządzenia w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 24 czerwca 2022r. do 25 sierpnia 2022r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości