Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

65/2024

z dnia

05.03.2024

Ogłoszeń w bazie:

6690
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a

pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana, położona w Zbąszynku  przy ul.  Bydgoskiej
oznaczona geodezyjnie nr działki 608 o pow. 23 m2– działka pod zabudowę garażową.

Dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 608 gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r. przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:  M 8  – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień.

Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028446/9.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

C e n a   w y w o ł a w c z a   nieruchomości  ustalona została w wysokości 12.200,00 zł.

/słownie: złotych dwanaście tysięcy dwieście/

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1570 ze zm.) sprzedaż nieruchomości korzysta ze  zwolnienia z podatku VAT. 

Warunkiem udziału w przetargu jest:  wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty,

w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów

– aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość wadium 2.440,00 zł  /słownie: złotych dwa tysiące czterysta czterdzieści/

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 09 stycznia 2024r., na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 608 w Zbąszynku”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 09 stycznia 2024r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do 17 stycznia 2024r.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny  do odwołania przetargu.

Przetarg odbędzie się 15 stycznia 2024r.  o godzinie 1300 w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe Gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca. Gmina zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) upłynął w dniu  30 listopada 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce „Przetargi”.

Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 01 grudnia 2023r. do 15 stycznia 2024r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE

Wykaz

I N F O R M A C J A

Samochód osobowy