Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

37/2023

z dnia

06.02.2023

Ogłoszeń w bazie:

1977
/
/
Burmistrz Zbąszynka ogłasza

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka ogłasza

Burmistrz Zbąszynka

o g ł a s z a    

pierwszy publiczny przetarg ustny ograniczony

na sprzedaż  nieruchomości będącej w zasobie Gminy Zbąszynek.

Przedmiotem przetargu jest

nieruchomość gruntowa niezabudowana,

położona w Zbąszynku  przy ul.  Wojska Polskiego  

oznaczona geodezyjnie nr 195/48 o pow. 343 m2.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Gmina Zbąszynek zapewni dostęp do drogi publicznej z działki gminnej nr 195/49 w Zbąszynku.

Przetarg został ograniczony z uwagi na utrudniony dostęp do nieruchomości.

Przetarg jest ograniczony do właścicieli nieruchomości

położonych w bezpośrednim sąsiedztwie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu

tj. do nieruchomości oznaczonych geodezyjnie nr 198, 195/29, 195/35, 195/4, 195/8 w Zbąszynku.

Istnieje możliwość przyłączenia nieruchomości do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej.

Dla  nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

C e n a   w y w o ł a w c z a   nieruchomości  ustalona została w wysokości 30.000,00 zł

/słownie: trzydzieści tysięcy złotych/.        

Zgodnie z zapisem ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 931 ze zm.) do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Warunkiem udziału w przetargu jest:  wpłacenie wadium oraz okazanie dowodu wpłaty, w przypadku osób fizycznych okazanie dowodu tożsamości, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisom do rejestrów

– aktualnego wypisu z rejestru, właściwych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot.

Wysokość wadium 6.000,00 zł  /słownie: sześć tysiąc złotych).

Ustalone wadium należy wpłacić w pieniądzu w (zł), w terminie do 19 września 2022r.,

na konto Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek  nr 49 9660 0007 0010 1710 2000 0060, z dopiskiem „ wadium na działkę nr 195/48 w Zbąszynku”.

Decyduje data wpływu środków pieniężnych na konto gminy tj. najpóźniej do 19 września 2022r.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi w przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadia uczestników, którzy przetargu nie wygrają wypłacone będą do trzeciego dnia od zamknięcia lub odwołania przetargu.

Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny  do odwołania przetargu.

Wyznacza się termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu do tutejszego urzędu, biuro nr 8a

do 19 września 2022r. do godziny 1500.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu, wywieszona zostanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku w dniu 22 września 2022r.

Przetarg odbędzie się 26 września 2022r.  o godzinie 1200

w sali nr 20 Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Wysokość postąpienia określają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wylicytowaną należność należy wpłacić na konto dochodowe gminy Zbąszynek nr 62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek, tak by środki na koncie gminy znalazły się przed zawarciem aktu notarialnego.  Koszty notarialne ponosi nabywca.

Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął w dniu  19 sierpnia 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 39 10 337.

Gmina zawiadomi nabywcę nieruchomości o terminie zawarcia notarialnej umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Udział w postepowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w obowiązującej ustawie  o ochronie danych osobowych RODO oraz w zakresie wynikającym z ustawy o gospodarce nieruchomościami  i rozporządzenia w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości. Ogłoszenie o przetargu podano do publicznej wiadomości w dniach od 22 sierpnia 2022r. do 22 września 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wyciąg z ogłoszenia

Starosta Janowski informuje, że został zamieszczony wykaz nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr: 3537/2 o pow. 255 m2 przeznaczony do sprzedaży

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka ogłasza I przetarg ustny nieograniczony w dniu 10 marca 2023 r. o godz. 11:00 na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Nożyno działka nr 101/25 o powierzchni 0,5302 ha

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, że zamieszczono wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie.