Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży

W y k a z

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację

o przeznaczeniu do sprzedaży

nieruchomości niezabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 195/48 o pow. 343 m2

położonej w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest  księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000r. Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r. z późniejszymi zmianami działka oznaczona symbolem 

„M 8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień.

W ewidencji gruntów i budynków działka  195/48

oznaczona jest symbolem Bi – inne tereny zabudowane.

Cena  nieruchomości  ustalona została w wysokości  30.000,00 zł

/słownie: trzydzieści tysięcy złotych/.

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.) do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2021r., poz. 1899 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej
wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży
    wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 19 sierpnia 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od   07 lipca 2022r. do 19 sierpnia 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z