Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do sprzedaży

W y k a z

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację

o przeznaczeniu do sprzedaży

nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie nr 195/45 o pow. 127 m2

położonej w Zbąszynku przy ul. Wojska Polskiego.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest  księga wieczysta KW nr ZG1S/00028133/2.

Nieruchomość zabudowana składa się z:

  • przybudówki budynku gospodarczego o pow. użytkowej 3,96 m2 w złym stanie technicznym.
  • pozostałościami po częściowo rozebranym budynku gospodarczym wolnostojącym o pow. użytkowej 8,58 m2 (tylko ściany całość przeznaczona do rozbiórki).

Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000r. Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r. z późniejszymi zmianami działka oznaczona symbolem 

„M 8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień.

W ewidencji gruntów i budynków działka  195/45

oznaczona jest symbolem B – tereny mieszkaniowe.

Cena  nieruchomości  ustalona została w wysokości  12.100,00 zł

/słownie: dwanaście tysięcy sto złotych/.

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.)

sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2021r., poz. 1899 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej
wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży
    wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 24 sierpnia 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości  w dniach od 12 lipca 2022r. do 24 sierpnia 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości