Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

114/2024

z dnia

23.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7194
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości

WYKAZ

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości  

informację, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone geodezyjnie: 

nr działki 290/1 o pow. 0,0097 ha  i działka nr   291/1 o pow. 0,0070 ha,  
położone w obrębie wsi Chlastawa,

z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Nieruchomości stanowią własność gminy Zbąszynek i nie mogą być zagospodarowane
 jako odrębne nieruchomości.

Sprzedaż nastąpi na rzecz właściciela nieruchomości przyległych nr 290/5, 291/2 i 102/2.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzone są księgi wieczyste KW nr ZG1S/00030860/4, ZG1S/00030861/1.

W ustaleniach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przemysłowych w obrębie wsi Chlastawa Gmina Zbąszynek, plan przyjęty uchwałą nr XXX/47/2017 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 25 maja 2017r. i ogłoszony w Dz.Urz.Woj. Lubuskiego z dnia 30 maja 2017r. poz. 1261 działki nr 290/1 i 291/1 oznaczone są symbolem: „P”

 – teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Dla obszaru, gdzie znajdują się działki nr 290/1 i 291/1 trwają prace planistyczne nad zmianą obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  11.000,00 zł. 

/słownie: złotych jedenaście tysięcy/        

Uwzględniając przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) do ceny nieruchomości doliczony zostanie podatek

VAT w wysokości 23%.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 01 września 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym
dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl. w zakładce „Ogłoszenia”.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 20 lipca 2022r. do 01 września 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości położonej w Lędzinach, województwo śląskie, powiat bieruńsko-lędziński, jednostka ewidencyjna 241403_1, Lędziny, obręb ewidencyjny 0003, Hołdunów, arkusz mapy 2, przy ul. Grunwaldzkiej

Burmistrz Miasta Lędziny informuje o przeznaczeniu do sprzedaży – w drodze przetargu ustnego nieograniczonego – niżej wymienionej nieruchomości.

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek

W Y K A Z