Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

60/2024

z dnia

29.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6668
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informacje o wyznaczeniu do oddania e bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informacje o wyznaczeniu do oddania e bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony

W y k a z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i,   informację

o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie

na czas nieoznaczony

nieruchomości zabudowanej budynkiem sali wiejskiej o pow. użytkowej 205,65 m2 w Rogozińcu  na działce oznaczonej geodezyjnie nr 115/7 oraz lokalu o innym przeznaczeniu nr 4 o pow. użytkowej 61,82 m2 w budynku znajdującym się na działce oznaczonej geodezyjnie nr 115/9 w Rogozińcu.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych: dla nieruchomości zabudowanej na działce 115/7 prowadzona jest księga wieczysta KW nr ZG1S/00030513/7, a dla lokalu nr 4 księga wieczysta KW nr ZG1S/00053089/2.

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Gminy Zbąszynek.

Teren nieruchomości wyznaczonych do oddania w użyczenie nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

W ewidencji gruntów i budynków są to tereny rolne zabudowane.

Oddanie nieruchomości w bezpłatne użyczenie nastąpi na rzecz Koła Gospodyń Wiejskich w Rogozińcu na ich statutową działalność.

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z  2023r. poz. 344) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 24 kwietnia 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 39 10 337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl .

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zajączkowo

Kruszyna

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO