Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

80/2023

z dnia

21.03.2023

Ogłoszeń w bazie:

2461
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej  w Kosieczynie przy ul. Podgórnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 644/11 o pow. 108 m2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej  w Kosieczynie przy ul. Podgórnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 644/11 o pow. 108 m2

W y k a z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i,  

informację

o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej  w Kosieczynie przy ul. Podgórnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 644/11 o pow. 108 m2.

Działka zabudowana jest nieczynnym zbiornikiem podziemnym o kubaturze 54,68 m3 do gromadzenia ścieków fekalnych z budynków mieszkalnych. 

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  księgi wieczyste KW nr ZG1S/00030208/6.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Oddanie nieruchomości w bezpłatne użyczenie ma na celu usprawnienie dostępu do drogi publicznej z nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, oznaczonej geodezyjnie nr 644/12, będącej własnością osób fizycznych, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a pozbawionej dostępu do drogi publicznej.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 644/11. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolem Br-RIVa –grunty rolne zabudowane.

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z  2021r. poz. 1899 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 06 kwietnia 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 39 10 337. Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o zamieszczeniu wykazu dotyczącego użyczenia na rzecz Gminy Abramów, nieruchomości Skarbu Państwa

Ogłoszenie Starosty Lubelskiego o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Burmistrz Knyszyna ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Gminy Knyszyn

Wójt Gminy Zduny ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 405 w Jackowicach