Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6608
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej  w Kosieczynie przy ul. Podgórnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 644/11 o pow. 108 m2

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej  w Kosieczynie przy ul. Podgórnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 644/11 o pow. 108 m2

W y k a z

Burmistrz Zbąszynka

p o d a j e   d o   p u b l i c z n e j   w i a d o m o ś c i,  

informację

o wyznaczeniu do oddania w bezpłatne użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej  w Kosieczynie przy ul. Podgórnej, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 644/11 o pow. 108 m2.

Działka zabudowana jest nieczynnym zbiornikiem podziemnym o kubaturze 54,68 m3 do gromadzenia ścieków fekalnych z budynków mieszkalnych. 

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona  księgi wieczyste KW nr ZG1S/00030208/6.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Oddanie nieruchomości w bezpłatne użyczenie ma na celu usprawnienie dostępu do drogi publicznej z nieruchomości położonej w bezpośrednim sąsiedztwie, oznaczonej geodezyjnie nr 644/12, będącej własnością osób fizycznych, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, a pozbawionej dostępu do drogi publicznej.

Gmina nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 644/11. W ewidencji gruntów i budynków działka oznaczona symbolem Br-RIVa –grunty rolne zabudowane.

            Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z  2021r. poz. 1899 ze zmianami) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jej spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 06 kwietnia 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 39 10 337. Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przed budynkiem urzędu, w serwisie internetowym dziennika infopublikator pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny