Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

54/2024

z dnia

23.02.2024

Ogłoszeń w bazie:

6608
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację że przeznacza do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony ogrody przydomowe wchodzące w skład nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr działki 21/39 położonej w obrębie miasta Zbąszynka, przy ul. Kolejowej

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację że przeznacza do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony ogrody przydomowe wchodzące w skład nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr działki 21/39 położonej w obrębie miasta Zbąszynka, przy ul. Kolejowej

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony

  ogrody przydomowe, wchodzące w skład nieruchomości oznaczonej geodezyjnie nr działki 21/39

położonej w obrębie miasta Zbąszynka, przy ul. Kolejowej, będące własnością Gminy Zbąszynek.

Nr ogrodu przydomowego Pow. ogrodu w m2Wysokość rocznego czynszu za dzierżawę ogrodu w zł.
230362,08
628057,37
1624951,02

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00046282/3.

W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe nieodpłatnej, na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na prawie korzystania z gruntu w celu dostępu do uzbrojenia podziemnego (i lub naziemnego) w postaci kabli energetycznych – linii przesyłowo – rozdzielczych w celu ich eksploatacji, napraw, modernizacji, konserwacji i remontów.

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, terenach zieleni i terenach przewidzianych pod zabudowę usługowo – handlową.

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny będzie z dołu do dnia 30 czerwca każdego roku na konto Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Za grunty użytkowane jako ogród przydomowy do produkcji warzyw i owoców

czynsz dzierżawny ustalany jest corocznie w wysokości równowartości pieniężnej
1/3 średniej ceny skupu żyta publikowanej przez GUS za okres 11 kwartałów,
będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na dany rok podatkowy za 100 m2 gruntu.

Zmiana wysokości czynszu nastąpi z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu  
i propozycji nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszych nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków kończy się 24 października 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 12 września 2022r. do 24 października 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Zarząd Powiatu Hajnowskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz działek przeznaczonych do zbycia.

Starosta Szamotulski podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

V nieograniczony przetarg ustny

V nieograniczony przetarg ustny