Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

335/2023

z dnia

01.12.2023

Ogłoszeń w bazie:

5722
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

na rzecz dotychczasowego dzierżawcy za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku – Uchwała
Nr LVII/52/2023 z dnia 25 września 2023r. na czas nieoznaczony

część nieruchomości gruntowej oznaczonej przez gminę nr 1 o pow. 1 m2, położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chlastawa,  zatwierdzonego uchwałą nr XXI/34/2004 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 04 października 2004r. działka nr 118/3 (Chlastawa) posiada następujące przeznaczenie: WS – teren wód powierzchniowych.

Dla nieruchomości  w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych

prowadzona jest Księga Wieczysta KW nr ZG1S/00057045/0.

W dziale III KW wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe: na czas nieograniczony służebność przesyłu polegająca na prawie korzystania z pasa gruntu przebiegającego wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kv relacji Babimost Zbąszynek wraz z liniami światłowodowymi powieszonymi na słupach, w celu jej posadowienia, eksploatacji, dokonywania kontroli, przeglądów, konserwacji, usuwania awarii, przebudowy, modernizacji i remontów, przyszłej budowy i rozbudowy oraz na prawie wstępu na obciążone nieruchomości w celu prowadzenia przedmiotowych prac .

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 30,00 zł.

/słownie: złotych trzydzieści/.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r.

(t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1570 ze zm.) do kwoty rocznego czynszu doliczony zostanie

należny podatek VAT (w wysokości 23%).

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jest z dołu do 30 czerwca każdego roku na konto  Gminy Zbąszynek
prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek
nr  62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Roczny czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie §3 Zarządzenia Nr 86/2023 Burmistrza Zbąszynka z dnia 21 sierpnia 2023r. w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gminnej.

Zmiana wysokości rocznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych
na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo
w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w dzierżawę zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków kończy się 09 listopada 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 28 września 2023r. do 09 listopada 2023r

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Informacja o wyniku przetargu

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.

Burmistrz Zbąszynka ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Zbąszynek.