Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację,

że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy za zgodą Rady Miejskiej w Zbąszynku – Uchwała
Nr LVI/47/2023 z dnia 28 sierpnia 2023r. na czas nieoznaczony

część nieruchomości gruntowej oznaczonej przez gminę nr 1 o pow. 70 m2, stanowiącej własność gminy Zbąszynek, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 171/7.

 Nieruchomość zabudowana przez Dzierżawcę pomieszczeniami gospodarczymi,
które stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności osoby fizycznej.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00030200/0.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki 171/7 w Kosieczynie.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11 maja 2000r. z późniejszymi zmianami działka nr 171/7 oznaczona jest symbolem „M8” – Mieszkalnictwo. Obszar zabudowany do adaptacji i uzupełnień.

Miesięczny czynsz dzierżawny ustalony został w wysokości 350,00 zł.

/słownie: złotych trzysta pięćdziesiąt/

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1570) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie należny podatek VAT (aktualnie w wysokości 23%).

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny jest z dołu do 15 dnia każdego miesiąca na konto  Gminy Zbąszynek prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Siedlcu Filia Zbąszynek
nr  62 9660 0007 0010 1710 2000 0020 lub w kasie Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Miesięczny czynsz dzierżawny ustalony został na podstawie §3 Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Zbąszynka z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie wysokości stawek czynszowych na mienie
 stanowiące zasób gminy.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w dzierżawę zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków kończy się 10 października 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 29 sierpnia 2023r. do 10 października 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu