Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

146/2024

z dnia

25.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7532
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony pomieszczenie znajdujące się w budynku gospodarczym w obrębie wsi Kosieczyn

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony pomieszczenie znajdujące się w budynku gospodarczym w obrębie wsi Kosieczyn

W Y K A Z

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza

do oddania w najem na czas nieoznaczony

pomieszczenie znajdujące się w budynku gospodarczym w obrębie wsi Kosieczyn. Nieruchomość wyznaczona do oddania w najem stanowi własność Gminy Zbąszynek.

L/pBudynek gospodarczy  znajduje się  na działce  nrNr pomieszczenia gospodarczegoPow. użytkowa pomieszczenia gospodarczego w m2Nieruchomość położona w Kosieczynie przy ulicyNr Księgi WieczystejWysokość miesięcznego czynszu w zł.
  1  644/17  8  11,0    Podgórnej  ZG1S/00030225/1  55,00

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Zgodnie z ustaleniami nieobowiązującego miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Zbąszynek, nieruchomość znajduje się w terenach zabudowy mieszkaniowej.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.
(t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1570) do kwoty miesięcznego czynszu doliczony zostanie
należny podatek VAT (obecnie w wysokości 23 %).

Czynsz z tytułu najmu płatny jest z góry do dnia 10 każdego miesiąca do Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Zbąszynku, na konto Banku Spółdzielczego w Siedlcu Filia Zbąszynek nr 61 9660 0007 0010 1781 2000 0010.

Czynsz najmu ustalony został na podstawie §5 Zarządzenia Nr 100/2022 Burmistrza Zbąszynka
z dnia 23 listopada 2022r. w sprawie wysokości stawek czynszowych na mienie
 stanowiące zasób gminy.

Zmiana wysokości miesięcznego czynszu może nastąpić z chwilą ustalenia nowych stawek czynszowych,
na mienie stanowiące zasób gminy w drodze 3 miesięcznego pisemnego wypowiedzenia
wysokości czynszu i propozycji  nowej stawki.

Zgodnie z art. 35 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j.  Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu niniejszej nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą.

Termin składania wniosków kończy się 08 października 2023r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz
w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach od 25 sierpnia 2023r. do 08 października 2023r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wykaz nieruchomości położonej w obrębie Olszewnik przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 45/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

WYKAZ

WYKAZ

WYKAZ