Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz Zbąszynka  podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy na prowadzenie niepublicznego przedszkola

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka  podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Burmistrz Zbąszynka

 podaje do publicznej wiadomości

wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

lokal użytkowy na prowadzenie niepublicznego przedszkola

Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony na okres do 3 lat lokal użytkowy o pow. 86,04 m2 położony w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Zbąszynku przy ul. Sportowej 1, na działce geodezyjnej nr 158/2 o pow. 4394 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności niepublicznego przedszkola.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr KW ZG1S/00028234/0.

Czynsz najmu wynosi 10,00 zł + podatek VAT za jeden oddział przedszkolny miesięcznie.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 15 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z  art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 29 czerwca 2022 r. 

Wykaz zdjęto 10 sierpnia 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości