Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

28/2023

z dnia

28.01.2023

Ogłoszeń w bazie:

1925
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń piwnicznych

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w najem w trybie bezprzetargowym pomieszczeń piwnicznych

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania

w najem w trybie bezprzetargowym

pomieszczeń piwnicznych

Przeznacza się do oddania w najem na czas oznaczony pomieszczenia piwniczne
o łącznej pow. 36,90 m2 z przeznaczeniem na siedzibę i miejsce prób zespołu muzycznego.

Pomieszczenia piwniczne położone są w Zbąszynku przy ul. Kosieczyńskiej nr 4, na działce geodezyjnej nr 21/11 o pow. 0,3331 m2, KW ZG1S/00040073/3.

Czynsz najmu określa się w wysokości ustalonej jak dla piwnic: do 31 grudnia 2022 r. wynosi 3,00 zł miesięcznie za 1 m2 + podatek VAT, a od 1 stycznia 2023 r. czynsz będzie wynosić 5,00 zł miesięcznie za 1 m2 + podatek VAT.

Czynsz jest płatny z góry do dnia 20 każdego miesiąca.

Zmiany wysokości czynszu mogą następować aneksami do umowy. Oprócz czynszu najemca płaci podatek od nieruchomości, który jest naliczany w innym trybie.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie
6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia  1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 15 grudnia 2022 r. 

Wykaz zdjęto 27 stycznia 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Wójt Gminy Pruszcz Gdański zawiadamiam  o podjęciu przez Radę Gminy Pruszcz Gdański Uchwały Nr XLIII/87/2022 z dnia 2 września 2022 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo – rejon ul. Prostej w Rusocinie.  

Wójt Gminy Pruszcz Gdański ogłasza w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański w zakresie fragmentu obrębu geodezyjnego Cieplewo

Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia informuje, zamieszczono na stronie internetowej www.bogatynia.pl wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy

Syndyk masy upadłości ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki należącego do upadłego ½ udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej w Wieluniu.