Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

198/2024

z dnia

16.07.2024

Ogłoszeń w bazie:

8028
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do oddania w użyczenie
w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy

Przeznacza się do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym lokal użytkowy
o pow. 43,83 m² położony w budynku nr 1 przy ul. Długiej w Zbąszynku, na działce geodezyjnej nr 230/56 o pow. 0,3381 ha, KW ZG1S/00028573/8 z przeznaczeniem na świadczenie usług z zakresu zespołu ratownictwa medycznego.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do oddania w najem zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej,  która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
    w niniejszym wykazie,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 28 września 2023 r. 

Wykaz zdjęto 10 listopada 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż wywieszono wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach przy ul. Ks. Pawła Kontnego, a przeznaczonej do oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Burmistrz Miasta Lędziny informuje, iż został wywieszony wykaz nieruchomości będącej własnością Gminy Lędziny zlokalizowanej w Lędzinach w rejonie ul. Wygody, a przeznaczonej do ponownego oddania w dzierżawę – na czas oznaczony trzech lat

Odwołanie przetargu

Odwołanie przetargu