Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

143/2024

z dnia

22.05.2024

Ogłoszeń w bazie:

7475
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny wraz z udziałem w działce gruntu

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny wraz z udziałem w działce gruntu

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny wraz z udziałem w działce gruntu

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego lokal mieszkalny nr 4 położony w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 42 wraz z udziałem w działce gruntu. Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na I piętrze, składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 49,67 m². Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 2,08 m2 i 4,93 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe. Budynek, w którym znajduje się lokal mieszkalny położony jest na działce geodezyjnej nr 171/6 o pow. 513 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest Księga Wieczysta nr ZG1S/00059171/6. Nieruchomość stanowi własność Gminy Zbąszynek.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 49,67 m2 i przynależnych do lokalu dwóch piwnic o pow. 2,08 m2 i 4,93 m2 oraz udziału: w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 1559/10000 części.

C E N A   S P R Z E D A Ż Y

85 000,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.)

sprzedaż nieruchomości korzysta ze  zwolnienia z podatku VAT. 

 Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 14 lutego 2023 r.

Wykaz zdjęto 28 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Sprzedaż działek nr 1/13, 298/2, 298/3, 298/4, 298/5 i 298/6 położonych w Inowrocławiu przy ul. Kazimierza Burzyńskiego

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Janowskiego, oznaczonej jako działka nr 3874/5 o pow. 0,0513 ha, położonej w Łążku Ordynackim.

ZAWIADOMIENIE

OBWIESZCZENIE