Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu do sprzedaży
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiących własność Gminy Zbąszynek

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:

  1. lokal mieszkalny nr 4 położony w Kosieczynie przy ul. Głównej nr 87, na działce geodezyjnej nr 715/2 o pow. 1 100 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030182/7. Lokal mieszkalny nr 4 położony jest na parterze i poddaszu, składa się z: 1 pokoju i kuchni (na parterze) oraz 2 pokoi na poddaszu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 48,18 m². Do lokalu przynależy komórka o pow. 10,91 m2. Lokal mieszkalny wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i ogrzewanie piecowe.
  2. udział w działce gruntu położonej w Kosieczynie przy ul. Głównej 87, na działce geodezyjnej nr 715/1 o pow. 2 752 m2. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Świebodzinie prowadzona jest Księga Wieczysta nr KW ZG1S/00030260/8.

Wyżej opisane nieruchomości stanowią własność Gminy Zbąszynek.

Zgodnie z planem miejscowym ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbąszynek, nieruchomość położona jest w istniejącej strefie zabudowy mieszkaniowej.

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 48,18 m2 i przynależną komórką o pow. 10,91 m2 oraz udziału w budynku, działce gruntu i innych urządzeniach stanowiących współwłasność w 1269/10000 części. Udział w wysokości 1/8 do działki gruntu nr 715/1.

C E N A   S P R Z E D A Ż Y

95 000,00 zł

Uwzględniając przepisy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług

z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 931 ze zm.)

sprzedaż nieruchomości korzysta ze  zwolnienia z podatku VAT. 

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. Oprócz wylicytowanej kwoty nabywca ponosi koszty sporządzenia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
w niniejszym wykazie,

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz wywieszono 14 lutego 2023 r.

Wykaz zdjęto 28 marca 2023 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,