Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

166/2024

z dnia

14.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7730
/
/
Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w obrębie wsi Chlastawa

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość położoną w obrębie wsi Chlastawa

WYKAZ

Burmistrz Zbąszynka

podaje do publicznej wiadomości  

informację, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną geodezyjnie działką nr 34/10 o pow. 0,0184 ha, położoną w obrębie wsi Chlastawa, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.

Nieruchomość stanowi własność gminy Zbąszynek i nie może być zagospodarowana
 jako odrębna nieruchomość.

Sprzedaż nastąpi na rzecz właściciela nieruchomości przyległej nr 34/11 w Chlastawie.

W Sądzie Rejonowym w Świebodzinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta KW nr ZG1S/00053461/4.

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Dla działki oznaczonej geodezyjnie nr 34/10 Gmina Zbąszynek nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z ustaleniami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
zatwierdzonego uchwałą nr XVII/77/2000 Rady Miejskiej w Zbąszynku z dnia 11.05.2000r.
przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest symbolem:

„E2”  – Ekologia (lasy). Obszar lasu do adaptacji.

Cena  nieruchomości ustalona została w wysokości  3.800,00 zł.  /słownie: złotych trzy tysiące osiemset/        

Uwzględniając art. 43 ust.1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) sprzedaż nieruchomości będzie korzystać ze zwolnienia z podatku VAT.

Osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz. U. z  2021 r., poz. 1899 ze zm.) mogą składać wnioski o nabycie nieruchomości w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku.

W myśl art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy o gospodarce nieruchomościami  pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej i prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych  warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy w/w ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 05 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży
    wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w niniejszym wykazie.

Termin składania wniosków przez osoby uprawnione upływa 09 września 2022r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Zbąszynku, biuro nr 8a lub telefonicznie pod nr 68 3910337.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. oraz na stronie internetowej urzędu  www.bip.zbaszynek.pl.
w zakładce „Ogłoszenia”.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w dniach  27 lipca 2022r. do 09 września 2022r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Burmistrz Goniądza ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Goniądz

Burmistrz Mikołowa podaje do wiadomości informacje w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej została przeznaczona do zbycia w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntowa, położona w Mikołowie przy ul. Pszczyńskiej 13

Wykaz nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie Zarządzenia Nr 52/2024 Burmistrza Jezioran z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie zbycia nieruchomości

Wykaz nieruchomości położonych w obrębie miasta Jeziorany przeznaczonych do sprzedaży w przetargu na podstawie Zarządzenia Nr 58/2022 Burmistrza Jezioran z dnia 12 lipca 2022 roku w sprawie zbycia nieruchomości