Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

169/2024

z dnia

17.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7741
/
/
Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

OGŁOSZENIE

Burmistrz Zbąszynka przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

BURMISTRZ  ZBĄSZYNKA

przeznacza do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz najemcy

Lokal mieszkalny nr 14 znajdujący się w budynku nr 1 przy ul. Kolejowej w Zbąszynku. Lokal mieszkalny będący przedmiotem sprzedaży znajduje się w budynku wielolokalowym położonym na działce geodezyjnej nr 21/16 o pow. 0,1499 ha,  KW ZG1S/00040069/2 /Świebodzin/.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi zobowiązaniami.

F O R M A    S P R Z E D A Ż Y

Sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 54,91 m2 i udziału w działce gruntu wynoszącym 611/10000 części. Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. 11,30 m2 i 7,88 m2.

C E N A     L O K A L U     M I E S Z K A L N E G O

72 920,00 zł

w tym wartość udziału w gruncie  5 495,00 zł

Należność z tytułu wykupu lokalu należy wpłacić najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży zgłosić ten fakt
w formie pisemnej do Urzędu Miejskiego w Zbąszynku.

Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie fizycznej lub prawnej, która spełnia jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ww. ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego
    w niniejszym wykazie,
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą.

Wykaz podano do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zbąszynku, na stronie internetowej urzędu www.bip.zbaszynek.pl oraz w serwisie internetowym dziennika infopublikator.pl. 

Wykaz wywieszono 17 sierpnia 2022 r.

Wykaz zdjęto 29 września 2022 r.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Burmistrz Nidzicy

Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Mrowinach, gmina Żarów, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 167 o powierzchni 0.3982 ha w celu przeprowadzenia gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia, średnicy DN100, relacji Żarów – Siedlimowice.