Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

333/2022

z dnia

29.11.2022

Ogłoszeń w bazie:

1470
/
/
Burmistrza Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej

OGŁOSZENIE

Burmistrza Kolbuszowej ogłasza I publiczny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej

Wyciąg z ogłoszenia

Burmistrza Kolbuszowej

o I publicznym przetargu ustnym ograniczonym

na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Kolbuszowej, stanowiącej własność Gminy Kolbuszowa, oznaczonej nr ew. działki 2137/47 o pow. 0,0601 ha, objętej KW TB1K/00015195/4.

– Cena wywoławcza nieruchomości wynosi – 36 060,00 złotych (brutto)

– Wadium wynosi – 7 212,00 złotych

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, w sali Nr 1 w dniu 30 listopada 2022 r. o godzinie 1300.

Warunkiem przystąpienia do przetargu przez osoby fizyczne i prawne jest wpłacenie wadium w pieniądzu do dnia 23 listopada 2022 r. na konto bankowe Urzędu Nr 20 9180 0008 2001 0001 7792 0001 w BS Kolbuszowa (decyduje data wpływu na konto).

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu powinny w terminie do dnia 23 listopada 2022 r. do godziny 1530 zgłosić na piśmie uczestnictwo w przetargu, które należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ul. Obrońców Pokoju 21, w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 6 wraz z dokumentem potwierdzającym, iż są właścicielami nieruchomości przyległej do nieruchomości będącej przedmiotem przetargu (aktualny wypis z rejestru gruntów) oraz dokumentem potwierdzającym wpłatę wadium. Zgłoszenie należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż działki nr 2137/47 poł. w Kolbuszowej”.

Lista osób zakwalifikowanych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej najpóźniej na 1 dzień przed wyznaczonym terminem przetargu.

Ogłoszenie o przetargu podano na stronach internetowych: bip.kolbuszowa.pl, www.kolbuszowa.pl jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej przy ulicy Obrońców Pokoju 21.

Szczegółowe informacje o przetargu i jego przedmiocie można uzyskać w Urzędzie
Miejskim w Kolbuszowej w pokoju nr 14 codziennie w godzinach 800 – 1500 oraz telefonicznie
pod nr 17 22 71 333.

                                                                                                              Burmistrz Kolbuszowej

                                                                                                                          Jan Zuba

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

I N F O R M A C J A

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Ogłoszenie