Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

175/2024

z dnia

23.06.2024

Ogłoszeń w bazie:

7793
/
/
CZARNA DĄBRÓWKA

OGŁOSZENIE

CZARNA DĄBRÓWKA

GKO.6840.2.17.2022.AT                                                                   

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Czarna Dąbrówka

ogłasza III przetarg ustny nieograniczony

w dniu 05 września 2022 r. o godz. 12:00

na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie CZARNA DĄBRÓWKA działka nr 1/68 o powierzchni 0,1560 ha

cena wywoławcza: 75.000,00 zł

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. D.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) i § 15 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jedn. D.U. z 2014 poz. 1490 ze zm.),

Źródło: https://czarnadabrowka.e-mapa.net/

       I.PRZEDMIOT PRZETARGU:

Nieruchomość o powierzchni 0,1560 ha, położona w miejscowości Czarna Dąbrówka, w obrębie ewidencyjnym Czarna Dąbrówka, gmina Czarna Dąbrówka, posiadająca księgę wieczystą nr SL1L/00011168/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lęborku, oznaczona numerem ewidencyjnym jako działka 1/68. Działka nr 1/68 jest niezabudowana, położona pomiędzy drogą wojewódzką i drogą gminną.

Obsługa komunikacyjna: zjazd z drogi wojewódzkiej (dz. nr 14/1) a następnie przez dz. nr 1/36 i  1/76.Działka w kształcie prostokąta. Działka nieuzbrojona z możliwością uzbrojenia.

Na powierzchni działki występują następujące użytki: RV – 0,0420 ha, RVI – 0,1140 ha.

Teren działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  obrębu Czarna Dąbrówka zatwierdzonym Uchwała Rady Gminy Czarna Dąbrówka  nr XIX/180/2016 z dnia 29.06.2016 r. oznaczony jest symbolem: 44MN – teren zabudowy mieszkaniowej w formie zabudowy wolnostojącej, szeregowej i bliźniaczej.

CENA WYWOŁAWCZA – 75.000,00 zł

Wadium                              – 7.500,00 zł

Obciążenia, ograniczenia lub obowiązki wynikające z przepisów szczególnych:Dział III – wpis nie dotyczy działki nr 1/68

Przetarg odbędzie się w dniu 01.09.2022 r. o godz. 1200 w Sali Narad – w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka

    II.WARUNEK UCZESTNICTWA W PRZETARGU:

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium, w terminie do dnia 01 września 2022 roku na konto Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka BS Łeba O/Czarna Dąbrówka 09932410180020001920000060 ze wskazaniem nieruchomości, której wpłata dotyczy.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 01 września 2022 roku wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

 III.POZOSTAŁE INFORMACJE

1.        Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. D.U. z 2021 poz. 1923 ze zm.) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia od tej opłaty.

2.        I przetarg odbył się w dniu 13.06.2022 r., II przetarg odbył się w dniu 01.08.2022 r.

3.        Rozstrzygnięcie przetargu jest pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

4.        Wadium, wpłacone przez zgłaszającego, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom wadium, zwraca się po zamknięciu przetargu, nie później jednak niż po upływie 3 dni od dnia ich zamknięcia.

5.        Wpłacenie wadium,  na przetarg, jest równoznaczne z zapoznaniem się z przeznaczeniem zbywanego terenu jak również z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 października 2014 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz U. z 2014 roku poz. 1490.).

6.        Dane osobowe zawarte w protokole z przetargu, posłużą do przeniesienia własności aktem notarialnym.

7.        Wójt Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej  w ciągu 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. Do dnia podpisania umowy notarialnej należy wpłacić zaoferowaną kwotę wraz z podatkiem VAT, jeśli taki występuje. W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej tj. niestawienia się w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub braku wpłaty określonej kwoty w protokole z przetargu nieruchomości do dnia zawarcia umowy Wójt Gminy Czarna Dąbrówka może odstąpić od podpisania umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz Gminy.

8.        Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie  danych z ewidencji gruntów i budynków zgodnych z wyrysem z mapy ewidencyjnej. Wskazania granic na gruncie  przez geodetę może dokonać Gmina Czarna Dąbrówka  na koszt kupującego. Kupujący zobowiązany będzie  do złożenia oświadczenia, że znany jest mu stan faktyczny oferowanej do sprzedaży nieruchomości, jej obszar, przebieg granic, dojazd, rodzaj użytków i nie będzie występował z roszczeniem wobec Gminy Czarna Dąbrówka w przypadku, gdyby na skutek dokonania przez geodetę wznowienia granic w/w nieruchomości wykazano zmiany  w stosunku do danych  z ewidencji gruntów na dzień jej sprzedaży.

9.        Nabywca pokrywa również koszt opłat notarialnych, koszt wypisów z aktu oraz opłaty sądowe.

10.    Powyższe ogłoszenie będzie zamieszczone pod adresem internetowym http://www.bip.czarnadabrowka.pl/, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka i na tablicach sołectw Gminy.

11.    Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 13, w budynku Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka, lub pod numerem telefonu 59 82 12 643, (a.toporek@czarnadabrowka.pl)           w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00.

Niniejsze ogłoszenie podlega opublikowaniu na okres, co najmniej 30 dni tj. od dnia 03.08.2022 roku do dnia przetargu 05.09.2022 na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego informuje, że wywieszony zostanie wykazy pomieszczeń przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Otwocka ogłasza ustny przetarg nieograniczony na najem lokalu użytkowego w Otwocku, ul. Karczewska 27

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza   II  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonych w Tomaszowie Mazowieckim pomiędzy ulicami Jana i Jolanty

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza III  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 18