Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

105/2024

z dnia

14.04.2024

Ogłoszeń w bazie:

7107
/
/
czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

OGŁOSZENIE

czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

WÓJT GMINY ZDUŃSKA WOLA

ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki

położonej w gminie Zduńska Wola, powiat zduńskowolski, woj. łódzkie.

 1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości wymienionej wyżej, w tabeli.
 2. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 09.08.2021 r. W terminie od 09.08.2021 r. do 21.09.2021 r. wyznaczono termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo
  w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 poz. 1899 ze zm.) – wniosków nie złożono.
 3. Pierwszy przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości był ogłoszony na dzień 09.11.2021 r., drugi na dzień 29.03.2022 r., trzeci na dzień 07.06.2022 r. – zakończone wynikiem negatywnym.
 4. Dla przedmiotowej nieruchomości przyłączenie do sieci wodociągowej i energetycznej jest możliwe poprzez przyłączenie do istniejących sieci zlokalizowanych w drodze, natomiast odbiór nieczystości płynnych poprzez wybudowanie przydomowej oczyszczalni lub zbiornika na nieczystości ciekłe.
 5. Księga wieczysta nr SR1Z/00029493/0 wolna jest od wszelkich obciążeń.
 6. Przetarg na sprzedaż nieruchomości podanej powyżej odbędzie się w dniu 06.09.2022 r.
  o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy Zduńska Wola, pokój nr 24, II piętro.
 7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w podanej powyżej wysokości przelewem na konto Urzędu Gminy Zduńska Wola: 82 1240 3305 1111 0000 2933 7473 Bank Pekao S.A. I oddział
  w Zduńskiej Woli z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu Gminy Zduńska Wola, najpóźniej w dniu 02.09.2022 r., pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
 8. Na dowodzie wniesienia wadium należy umieścić dopisek wskazujący oznaczenie geodezyjne działki, której ono dotyczy.
 9. Rozstrzygnięcie przetargu będzie pozytywne jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie.
 10. W przypadku wygrania przetargu wadium wniesione przez oferenta zalicza się na poczet ceny nabycia, pozostałym osobom wadium zwraca się po przetargu najpóźniej w terminie trzech dni od zamknięcia przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej.
 11. Uczestnicy przetargów winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:
 • dowód wpłaty wadium do okazania celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości,
 • osoby fizyczne – dowód tożsamości, a w przypadku reprezentowania innej osoby, pełnomocnictwo notarialne,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów – aktualny wypis z rejestru, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
  w przypadku reprezentowania przez pełnomocnika pełnomocnictwo notarialne,
 • małżonkowie – do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem notarialnym drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2016 poz. 1061 ze zm.).
 2. Cena osiągnięta w przetargu pomniejszona o wpłacone wadium zostanie przez nabywcę nieruchomości uregulowana jednorazowo nie później niż na jeden dzień przed dniem zawarcia umowy przenoszącej własność.
 3. Nabywca nieruchomości pokrywa koszty umowy notarialnej oraz opłat sądowych.
 4. Wójt Gminy Zduńska Wola zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.
 5. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Zduńska Wola, tel. (43) 825-33-87
 6. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w Urzędzie Gminy Zduńska Wola oraz opublikowane w BIP i na stronie internetowej Urzędu Gminy Zduńska Wola www.gminazdunskawola.pl

Zduńska Wola, dn. 26.07.2022 r.

Wójt Gminy

Henryk Staniucha

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Słonowiczki

Płaszewo

OGŁOSZENIE w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

W Y K A Z