Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

272/2023

z dnia

29.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4905
/
/
Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

OGŁOSZENIE

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

Dodatkowe warunki pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej własności Powiatu Cieszyńskiego położonej w gminie Cieszyn, obręb 69,

oznaczonej jako dz. 208/13

I. Przedmiot przetargu:

Nieruchomość jest położona w gminie Cieszyn, obręb 69, powiat cieszyński, województwo śląskie, oznaczona jako dz. 208/13 o powierzchni 0,0567 ha, oznaczenie użytków dr, jest objęta księgą wieczystą nr BB1C/00098570/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie V Wydział Ksiąg wieczystych i stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego.

Zgodnie z zapisem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Cieszyna dla obszaru C obejmującego częściowo tereny Bobrka, Liburnii i Pastwisk, uchwalonego uchwałą Nr IV/8/14 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 18 grudnia 2014 r. (tekst jednolity: Dz. Urz. Woj. Śl. Z 2019 r., poz. 8826) działka 208/13, obręb 69 położona jest w terenie 24Utereny zabudowy usługowej.

Nieruchomość gruntowa oznaczona jako dz. 208/13 (użytek dr) o powierzchni 0,0567 ha, położona w Cieszynie, obręb 69, objęta księgą wieczystą BB1C/0008570/7 Sądu Rejonowego w Cieszynie, stanowi własność Powiatu Cieszyńskiego. Nieruchomość zlokalizowana jest w rejonie ulic Pikiety i Hażlaskiej. Działka ma wydłużony kształt o nachyleniu w kierunku zachodnim i stanowi ciąg komunikacyjny – wewnętrzną drogę dojazdową o nawierzchni asfaltowej, użytkowaną jako dojazd i dojście do przylegających nieruchomości, a także częściowo jest użytkowana jako parking dla przyległej zabudowy usługowej o nawierzchni wyłożonej kostką betonową. Fragment terenu ma nawierzchnię trawiastą, a także na niewielkim odcinku jest przygrodzony płotem z terenu kantoru Forint. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej ul. Hażlaskiej. Przez działkę przebiegają sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociąg, napowietrzna linia teletechniczna oraz sieć energetyczna napowietrzna i kablowa. Sieci uzbrojenia technicznego przebiegające po gruncie ograniczają możliwość zagospodarowania terenu pod względem lokalizacji obiektów kubaturowych. Najbliższe otoczenie to tereny zabudowy mieszkaniowej usługowo – handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Nieruchomość nie ma żadnych obciążeń ograniczonym prawem rzeczowym.

II. Cena wywoławcza wynosi: wynosi: 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Do sprzedaży mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2022, poz. 931 z późn. zm.)

III. Tryb i forma przeprowadzenia przetargu:

  1. przetarg odbędzie się w formie przetargu pisemnego nieograniczonego,
  2. w przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne,
  3. wpłacenie do dnia 28.10.2022 r. wadium w pieniądzu w wysokości: 9.500 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych) na rachunek Starostwa Powiatowego w Cieszynie:

Getin Noble Bank S.A. 53 1560 0013 2015 1834 3000 0008

(za dzień wpłaty wadium uważać się będzie dzień wpływu należności na podany rachunek);

  1. Możliwość, termin i miejsce składania pisemnych ofert:

za pośrednictwem poczty na adres Starostwa Powiatowego w Cieszynie ul. Bobrecka 29 lub w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Cieszynie przy ul. Szerokiej 13 lub przy ul. Bobreckiej 29 w terminie: do dnia 04.11.2022 r. godz. 1530 (za dzień wpływu uznaje się wpływ oferty do kancelarii Starostwa). – ofertę należy złożyć z dopiskiem:

Przetarg – nieruchomość – dz. 208/13 w Cieszynie, obręb 69 – nie otwierać”.

5) Oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, a w przypadku działania przez pełnomocnika – stosowne notarialne pełnomocnictwa,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z dodatkowymi warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz że stan faktyczny i prawny nieruchomości jest mu znany,

d) oferowaną cenę i sposób zapłaty (cena zaoferowana przez uczestnika przetargu winna być wyższa od ceny wywoławczej),

e) kopię dowodu wpłaty wadium,

f) informację o numerze rachunku bankowego, na który należy zwrócić wadium w przypadku, gdy uczestnik nie wygra przetargu lub w przypadku odwołania przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym;

g) informację określającą wysokość nabywanych udziałów w nieruchomości, w przypadku nabywania nieruchomości na współwłasność (wyłączając nabywanie nieruchomości do majątku wspólnego małżonków),

h) zgodnie z art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. kodeks rodzinny i opiekuńczy, w przypadku składania oferty pisemnej przez oferenta pozostającego w związku małżeńskim:

– oświadczenie o obowiązującym ustroju majątkowym małżeńskim,

– oświadczenie określające majątek (wspólny, osobisty), do którego ma nastąpić nabycie nieruchomości.

W przypadku osób fizycznych – w tym prowadzących działalność gospodarczą,
pozostających w związku małżeńskim, a nieposiadających rozdzielności majątkowej,
do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub
jednego z nich z pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na odpłatne
nabycie nieruchomości, wyrażoną w formie pisemnej.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku odrębnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską, albo odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową.

Przedstawiciele osób prawnych, spółek cywilnych, jednostek organizacyjnych, o których mowa
w art. 331 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. kodeks cywilny, przedkładają odpowiedni dokument, upoważniający do składania oświadczeń w imieniu tych osób (wspólników).

6) cudzoziemców wiążą przepisy ustawy z 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;

7) otwarcie ofert (część jawna przetargu) odbędzie siędniu10.11.2022.r. (czwartek)o godz. 1200 w Starostwie Powiatowym w Cieszynie, przy ul. Bobreckiej 29, w sali nr 202 (III piętro).

8) część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów (obecność oferentów nie jest obowiązkowa, w przypadku obecności jednego z małżonków nieposiadających rozdzielności majątkowej,
konieczne jest przedstawienie pisemnego pełnomocnictwa drugiego małżonka)

9) w przypadku gdy w dacie części jawnej przetargu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej obowiązywał będzie stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego:

– w części jawnej przetargu mogą brać udział wyłącznie oferenci lub ich pełnomocnicy,

– oferent lub pełnomocnik, który będzie uczestniczył w części jawnej przetargu proszony jest
o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 33 477 74 21, 33 477 74 24, celem wyjaśnienia procedury wejścia do budynku Starostwa oraz zachowania zasad bezpieczeństwa – w związku
ze stanem epidemii.

10) w przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty. Komisja zawiadamia oferentów
o terminie dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień;

11) wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości,

12) wadium wpłacone przez uczestnika, który nie został wyłoniony jako nabywca przedmiotowej nieruchomości, podlega zwrotowi nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,

13) kryterium wyboru oferty jest cena – 100%;

14) komisja przetargowa dokona wyboru oferty, w której zostanie zaproponowana najwyższa cena nabycia nieruchomości;

15) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, lub jeżeli nie wpłynie żadna oferta, albo komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu;

16) komisja przetargowa zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych wyjaśnień lub oświadczeń od oferentów w części jawnej przetargu;

17) Zarząd Powiatu Cieszyńskiego zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert;

18) przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu przez przewodniczącego i członków komisji przetargowej oraz osobę wyłonioną jako nabywca nieruchomości; protokół sporządza się
w trzech jednobrzmiących egzemplarzach;

19) organizator przetargu nie wyraża zgody na dokonanie cesji wierzytelności z tytułu zawarcia umowy notarialnej przez osobę wyłonioną jako nabywcę nieruchomości, na osobę trzecią;

IV. Oględziny nieruchomości mogą odbyć się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu pod
nr tel. 33 47 77 421 lub 33 47 77 424.

V. Organizator przetargu nie przewiduje wznowienia granic ani okazania geodezyjnego nieruchomości. Wznowienie i okazanie granic może zostać wykonane na koszt i staraniem nabywcy. W przypadku ewentualnego dokonania czynności geodezyjnych na koszt i staraniem nabywcy Powiat Cieszyński nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości czy klasyfikacji gruntów będące wynikiem prowadzenia prac geodezyjnych.

VI. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych zawartych w operacie ewidencji gruntów i budynków, której prowadzenie należy do zadań Starosty.

VII. Termin spisania umowy:

Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

W przypadku, gdy osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu lub uchyli się od jej zawarcia, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Osoba ustalona jako nabywca zobowiązuje się do wpłacenia ceny sprzedaży nieruchomości, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży. Za dzień wpłaty uważa się dzień wpływu wymaganej należności na rachunek Starostwa Powiatowego w Cieszynie, który zostanie podany w protokole z przetargu.

Podstawą zawarcia aktu notarialnego przenoszącego własność nieruchomości będzie protokół
z przeprowadzonego przetargu, określający warunki zbycia nieruchomości. Protokół
z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz osoba wyłoniona jako nabywca nieruchomości.

VIII. Sprzedaż nieruchomości odbywa się w stanie istniejącego uzbrojenia technicznego, uwidocznionego na aktualnej mapie zasadniczej, nie wyklucza się istnienia w terenie innych niewykazanych na mapie sieci, niezgłoszonych przez gestorów sieci do inwentaryzacji.

IX. Rozpoznanie wszelkich warunków faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji planowanej inwestycji, leży w całości po stronie nabywcy i stanowi obszar jego ryzyka.

X. Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego w takim stanie, w jakim się
w tym dniu znajduje.

XI. Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

XII. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją przetargu dostępne są na stronie internetowej: bip.powiat.cieszyn.pl (Starostwo Powiatowe / Nieruchomości – przetargi / Ochrona danych osobowych)

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

I N F O R M A C J A

Obwieszczenie Starosty Tatrzańskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego prowadzonego pod znakiem AB.6740. 23.2023.ASS w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej klasy „D” nr K420043 Trybsz – Czarna Góra w miejscowości Czarna Góra – ETAP II. Rozbudowa drogi na odcinku od km 4+520,60 do km 4+572,70 – ul. Nadwodnia.

Wójt Gminy Niechlów ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Konopnica jednostka ewidencyjna Konopnica,