Najświeższe ogłoszenia z całej Polski

Wydanie nr:

271/2023

z dnia

28.09.2023

Ogłoszeń w bazie:

4898
/
/
drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

OGŁOSZENIE

drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

GN.6840.1.4.2020.MP

Zarząd Powiatu Otwockiego

ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Otwockiego

Nr ew. działkipow. w m²użyteknr księgi wieczystejCena nieruchomościprzeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennegoWysokość wadium
dz. 95 z obr. 9 Karczew288
Ba- tereny przemysłowe
WA1O/00087152/9100 000 zł (zwolnione z VAT)
Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/308/2017 z dnia 29 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew, działka znajduje się na terenie oznaczonym symbolem na rysunku studium AG2- tereny aktywności gospodarczej z możliwością przekształceń w kierunku zabudowy.
10 000 zł

Opis i przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotem sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość położona w Karczewie. Posiada powierzchnię 288 m2. Nieruchomość ma regularny kształt zbliżony do trójkąta prostokątnego. Krótszym bokiem przylega do ul. Boh. Westerplatte – droga asfaltowa a dłuższym bokiem do ul. Ks. Bp. Krasickiego – droga gruntowa.

Nieruchomość położona jest w północnej części Karczewa, w strefie przejściowej oddalonej od centrum o ok. 1,5 km. Najbliższe otoczenie stanowią grunty o przeznaczeniu usługowym.

Dla powyższej nieruchomości jest założona księga wieczysta prowadzona przez Sąd Rejonowy w Otwocku IV Wydział Ksiąg Wieczystych o numerze WA1O/00087152/9.

Nieruchomość położona jest na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/308/2017 z dnia 29 marca 2017 r. Rady Miejskiej w Karczewie w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Karczew, działka ew. nr 95 z obr. 9 w Karczewie znajduje się na terenie oznaczonym symbolem na rysunku studium AG2- tereny aktywności gospodarczej z możliwością przekształceń w kierunku zabudowy.

Pierwszy ustny przetarg nieograniczony odbył się w dniu 28 lutego 2023 r. Zakończył się wynikiem negatywnym. Na konto depozytowe Starostwa nie wpłynęło żadne wadium.

Drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości odbędzie się 12 maja 2023 r. o godz. 1100w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 – pokój nr 121 (sala konferencyjna).

Wadium należy wpłacić w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli najpóźniej do 9 maja 2023 r. na niżej podany numer konta depozytowego Starostwa Powiatowego w Otwocku: nr 40 8023 0009 2001 0000 0967 0046.

W tytule wpłaty należy podać numer działki.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia. Wadium przepada na rzecz sprzedającego w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy lub nie stawienia się bez usprawiedliwienia w terminie i miejscu zawarcia umowy, o którym wcześniej zostanie powiadomiona przez organizatora przetargu. Zwrot wadium uczestnikowi, który przetargu nie wygrał, następuje niezwłocznie nie później niż w terminie trzech dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia o przetargu.

Ogłoszenie o przetargu opublikowano na stronie internetowej: www.bip.powiat-otwocki.pl w zakładce Nieruchomości jak również wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Starostwa przy ul. Górnej 13 i ul. Komunardów 10 oraz opublikowano na stronie: www.infopublikator.pl

Zarząd Powiatu Otwockiego nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte nieruchomości, których nie można było stwierdzić na podstawie posiadanych dokumentów prawnych.

Zarząd Powiatu Otwockiego sprzedaje nieruchomość na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków. Nabywcy po nabyciu nie przysługuje roszczenie wobec Zarządu Powiatu Otwockiego z tytułu ewentualnej różnicy w powierzchni nieruchomości.

Dodatkowych informacji na temat przedstawionej nieruchomości oraz warunków przetargu uzyskać można w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami z siedzibą w Otwocku – Świdrze, ul. Komunardów 10, wejście D, pok. 20, 27 tel.: 600 71 85, e-mail: nieruchomosci@powiat-otwocki.pl.

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA

INNE OGŁOSZENIA

Obwieszczenie Starosty Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej o pow. 0,1115 ha, położonej w obrębie wsi Kosieczyn, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 566,z przeznaczeniem na cele rolne.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Kosieczyn, przy ul. Małej , z przeznaczeniem na postawienie tymczasowego garażu.

Burmistrz Zbąszynka podaje do publicznej wiadomości informację, że przeznacza do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Chlastawa, w granicy działki oznaczonej geodezyjnie nr 118/3, z przeznaczeniem na ustawienie automatu z karmą dla kaczek.